AVÍS LEGAL I POLÍTICA DE PRIVACITAT

INFORMACIÓ LEGAL LSSIICE

 

D’acord amb les obligacions previstes en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (en endavant LSSICE), la CAMBRA DE LA PROPIETAT URBANA DE MANRESA I EL BAGES manifesta que el domini www.cambrapropietatmanresa.cat és propietat de la CAMBRA DE LA PROPIETAT URBANA DE MANRESA I EL BAGES, amb CIF Q-0875005-A, i amb domicili a Passeig de Pere III, núm. 30, entresòl, de 08241 MANRESA (BARCELONA).

 

La CAMBRA DE LA PROPIETAT URBANA DE MANRESA I EL BAGES no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inadequat o il·lícit de la informació apareguda en les seves pàgines d’Internet. Amb els límits establerts en la llei, la CAMBRA DE LA PROPIETAT URBANA DE MANRESA I EL BAGES no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que es contenen en les seves pàgines d’Internet.

 

Els continguts i informació de les pàgines d’Internet de la CAMBRA DE LA PROPIETAT URBANA DE MANRESA I EL BAGES estan elaborades per professionals de la mateixa degudament qualificats per a l’exercici de la seva professió. No obstant això, els continguts i informació no vinculen a l’esmentada corporació ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus, doncs es tracta merament d’un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu. Les pàgines d’Internet de la CAMBRA DE LA PROPIETAT URBANA DE MANRESA I EL BAGES poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de terceres parts. Per tant, aquesta no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de la CAMBRA DE LA PROPIETAT URBANA DE MANRESA I EL BAGES o les seves llicenciants. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de la CAMBRA DE LA PROPIETAT URBANA DE MANRESA I EL BAGES.

 

De la mateixa manera es reserva el dret a retirar l’accés al Portal, sense necessitat de previ avís, a qualsevol usuari que contravingui el disposat en aquest avís legal.

 

 

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

 

En virtut de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, sobre la Protecció de Dades de Caràcter Personal, el fem coneixedor que les seves dades personals, que poden estar en aquesta comunicació, estan incorporades en un fitxer responsabilitat de la CAMBRA DE LA PROPIETAT URBANA DE MANRESA I EL BAGES, CIF: Q-0875005-A. La finalitat d’aquest fitxer és la de gestionar la relació negocial i informar-lo dels nostres serveis. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones.

 

Així mateix, per a accedir a alguns dels serveis que la CAMBRA DE LA PROPIETAT URBANA DE MANRESA I EL BAGES ofereix a través del website haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment de l’establert en la LO 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal li informem que, mitjançant la complementació del formulari, les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades en els fitxers de la CAMBRA DE LA PROPIETAT URBANA DE MANRESA I EL BAGES amb la finalitat de poder-li prestar i oferir els nostres serveis, així com per a informar-li de les millores del lloc Web.

 

Si desitja exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, pot dirigir-se a: Passeig de Pere III, núm. 30, entresòl, de 08241 MANRESA (BARCELONA), o bé, enviar un correu electrònic a cambra@cambrapropietatmanresa.cat

 

 

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

 

Aquesta web és propietat de la CAMBRA DE LA PROPIETAT URBANA DE MANRESA I EL BAGES. Els drets de Propietat Intel·lectual i drets d’explotació i reproducció d’aquesta web, de les seves pàgines, pantalles, la Informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles (“hiperlinks”) que s’estableixin des d’ella a altres pàgines web de qualsevol centre adscrits o organisme depenent, són propietat exclusiva d’aquesta, tret que expressament s’especifiqui altra cosa.

 

Qualsevol denominacions, dissenys i/o logotips, així com qualsevol producte o servei oferts i reflectits en aquesta pàgina web, són marques degudament registrades per la CAMBRA DE LA PROPIETAT URBANA DE MANRESA I EL BAGES, per les seves societats filials i/o dominades o per tercers.

 

Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d’aquest podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents en l’Ordenament Jurídic espanyol i/o comunitari.

 

Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no sent responsabilitat de la CAMBRA DE LA PROPIETAT URBANA DE MANRESA I EL BAGES l’ús que L’USUARI pugui portar a terme referent a això, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona.

 

Només per a ús personal i privat es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d’aquesta web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertiments d’aquesta web sense la prèvia autorització per escrit de CAMBRA DE LA PROPIETAT URBANA DE MANRESA I EL BAGES

CAMBRA DE LA PROPIETAT URBANA DE MANRESA I EL BAGES no transfereix als usuaris la propietat del seu software. L’usuari És el propietari del suport en el qual el software es gravat. CAMBRA DE LA PROPIETAT URBANA DE MANRESA I EL BAGES posseeix tots els drets de propietat industrial i intel·lectual, incloent el sowftare. Si l’usuari transfereix software d’aquest website al seu terminal, no podrà disseccionar pel seu estudi i descompilar, traduir la versió del codi objecte original o el seu llenguatge, a un altre codi o llenguatge.

 

 

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

 

Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals de Manresa per a conèixer de quantes qüestions se suscitin sobre la interpretació, aplicació i compliment de les mateixes. L’USUARI, en virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d’Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre-li.