La Cambra de la Propietat Urbana de Manresa i el Bages és una entitat associativa sense ànim de lucre que exerceix la representació i defensa dels interessos dels propietaris i propietàries d’immobles.

Fa més de cent anys, la Cambra està al servei de les persones propietàries de finques urbanes per ajudar-les a resoldre totes les qüestions jurídiques, tècniques o d’administració que afectin els seus immobles: pisos, cases, locals, solars, edificis o comunitats.La Cambra de la Propietat és així una entitat especialitzada que ofereix l’assessorament i la gamma de serveis més complets relacionats amb la propietat i la gestió de finques urbanes.

Aquesta tasca es duu a terme per mitjà de diversos departaments atesos per un ampli i qualificat equip de professionals i col·laboradors amb capacitat per resoldre de manera eficaç totes aquelles qüestions que es plantegen al voltant de la propietat immobiliària.

Actualment, la Cambra compta amb prop de 3.000 socis que disposen dels seus serveis. Pot ser soci de la Cambra tothom que sigui titular d’un bé immoble i aboni la quota anual d’associat.

Els serveis d’informació, consulta i assessorament són gratuïts per als socis, en estar compresos dins la quota. La resta de serveis comporten un cost addicional a la quota d’associat.

Associar-se a la Cambra és la millor manera d’estalviar-se problemes i, si es presenten, us ajudarem a resoldre’ls de la millor manera.

Foto Manresa antiga

Com a precedents de la Cambra de la Propietat Urbana de Manresa i el Bages, trobem l’existència, d’una banda, des de l’any 1890, de la Agrupación de la Propiedad Manresana, nascuda per a la defensa dels interessos dels propietaris de finques.

Uns anys més tard, concretament el 7 d’abril de 1895, va constituir-se, davant l’increment de les disposicions administratives que concernien la propietat immobiliària, l’anomenada Asociación de Propietarios de Fincas Urbanas del Término Municipal de Manresa.

Posteriorment, el 23 de novembre de 1920, seguint les disposicions d’un Reial decret de 28 de maig d’aquell mateix any, la Junta directiva de la Asociación de Propietarios va sol·licitar la constitució del que seria la Cámara Oficial de la Propiedad Urbana de Manresa.

L’esmentat Reial decret manava, mitjançant la constitució de Cambres oficials dependents del Ministeri de Foment, la col·legiació obligatòria de les persones propietàries de finques urbanes de totes les capitals de província i dels municipis que comptessin amb més de 20.000 habitants.

El 25 de maig de 1921, el ministre de Foment, Juan de la Cierva, va aprovar la constitució de la Cámara Oficial de la Propiedad Urbana de Manresa, entrant així l’entitat a participar oficialment en diversos organismes públics.

Aproximadament un mes després, el 21 de juny de 1921, es constitueix, sota la presidència d’Antoni Arderiu Pascual, la primera Junta Directiva de la Cambra, i la nova entitat estableix el seu domicili social en un entresòl del número 33 del Passeig de Pere III.

L’any 1943 El Instituto Nacional de la Vivienda confia a les Cambres oficials de la propietat urbana la gestió de les fiances dels contractes de lloguer de les finques urbanes de Catalunya.

Als anys 50, la Cambra Oficial de la Propietat de Manresa es traslladà a la Plaça Pedregar, on va tenir la seva seu fins l’any 1982, en que va retornar al Passeig de Pere III, concretament al número 14-16.

El 28 de maig d’aquell mateix any, a través del Decret 137/1982, la Generalitat de Catalunya, basant-se en les facultats atribuïdes per la disposició transitòria 2a de l’Estatut, assumeix la tutela de les cambres oficials de la propietat urbana de Catalunya. Es crea també el Consell General de Cambres de la Propietat Urbana de Catalunya.

El 4 de setembre de 1990, la Generalitat, mitjançant el Decret 240/1990, de 4 de setembre, aprova el Reglament de Cambres de la Propietat Urbana de Catalunya

Aquest decret regula la seva composició i les seves atribucions, entre les quals i primordialment, la informació i assessorament, i la prestació de serveis al propietari, la defensa dels seus interessos en tot allò que envolta la propietat de béns immobles urbans, i també la funció de les cambres com a òrgans de consulta i col·laboració amb l’Administració.

Les Cambres Oficials de la Propietat Urbana de Catalunya passen a denominar-se Cambres de la Propietat Urbana de Catalunya.

El 7 de maig de 1993, per mitjà del Decret 159/1993 de la Generalitat s’aprova el Reglament general d’eleccions de les Juntes de Govern de les Cambres de la Propietat Urbana de Catalunya.

L’any 1995 s’inauguren les noves oficines de la Cambra situades molt a prop de la ubicació anterior, concretament al número 30 del Passeig de Pere III, on es troba actualment la seu de l’entitat.

La Cambra de la Propietat Urbana de Manresa i el Bages s’organitza en:

  • L’Assemblea de compromissaris
  • La Junta de Govern

L’Assemblea de socis compromissaris és el màxim òrgan de decisió de l’entitat, l’òrgan en el que radica la sobirania última de la Cambra.

La Junta de Govern és l’òrgan executiu i de gestió. Elegida pels socis en eleccions regulades pel reglament electoral i el reglament de règim interior, el president és qui té la representació de la Cambra.

Actualment, i després de les eleccions celebrades l’any 2023, la Junta de Govern de la Cambra està integrada per les persones següents:

President: Sr. Pere Ribera Sellarès
Vicepresident: Sr. Marius Comallonga Sala
Tresorera i Comptadora: Sra. Maria Montserrat Morera Perramon
Vocals: Sra. Montserrat Esclusa Simon
Sr. Pere Gassó Ollé
Sr. Esteve Sanllehí Ester
Sra. Rosa Maria Torras Sanjaume
Secretari: Sr. Jordi Carreras Serarols

 

Finques en administració

Contractes l'any

Consultes jurídiques l'any

Associa’t, un món d’avantatges!