APROVADA LA NOVA REGULACIÓ PER CALCULAR LA PLUSVÀLUA MUNICIPAL

19.11.2021

El dia 9 de novembre es va publicar al BOE el Real Decret-Llei 26/2021, de 8 de novembre, pel qual s’adapta el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals a la recent jurisprudència del Tribunal Constitucional respecte de l’Impost sobre l’Increment de Valor de Terrenys de Naturalesa Urbana, la coneguda plusvàlua municipal.

Aquest Real Decret-Llei aprova la nova regulació per calcular l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU), atès que l’al·ludida Sentència del Tribunal Constitucional declara la inconstitucionalitat, exclusivament, del mètode de càlcul de la base imposable d’aquest impost.

La sentència estableix també, expressament, que no es pot sol·licitar la rectificació de les autoliquidacions presentades amb anterioritat al dia 26 d’octubre de 2021, contra les quals no s’hagués sol·licitat prèviament la seva rectificació, ni sobre les liquidacions ja girades, que no van ser impugnades, anteriors a aquesta mateixa data.

Des de quan s’aplicarà la nova normativa?

La seva entrada en vigor es va produir el dia 10 de novembre, i tot i que els Ajuntaments hauran d’adaptar les seves ordenances fiscals en els propers 6 mesos, fins aquest moment podran liquidar l’impost d’acord amb el que s’estableix al Decret-Llei.

Tindrà caràcter retroactiu?

No, no tindrà efectes retroactius, per la qual cosa les operacions dutes a terme entre el 26/10/2021 i el dia 10/11/2021, en què va entrar en vigor el Real Decret-Llei, en principi no es subjectaran a l’esmentat impost de caràcter municipal. 

Tampoc, en principi, queden subjectes a aquest impost els casos que corresponguin a fets imposables anteriors a aquestes dates i que no hagin estat liquidats (a títol d’exemple: herències pendents d’acceptació).

Quins canvis s’introdueixen?

1) La primera novetat introduïda és la tributació de plusvàlues generades en períodes inferiors a l’any. El RDL imposa la tributació d’aquelles operacions de venda, herència i donació, sempre i quan generin un guany patrimonial, encara que no hagi transcorregut un any des de l’última transmissió. 

2) La segona novetat és la possibilitat d’optar entre dos sistemes, perquè així ho imposava la pròpia Sentència del Constitucional en determinar que no podia limitar-se el càlcul de la plusvàlua a un únic mètode. Els dos sistemes que s’articulen, són l’anomenat objectiu i el que respon a la plusvàlua realment generada.

Sistema “Objectiu”: és el mateix que fins ara es venia aplicant, consisteix en què la base imposable de l’impost és el resultat de multiplicar el valor cadastral del sòl en el moment de la meritació, però aplicant uns nous coeficients que vénen ja fixats pel propi Decret i que s’aniran actualitzant, limitant la capacitat dels Ajuntaments a l’hora d’aprovar-los, ja que només podran corregir-los a la baixa (fins a un 15%) en funció del seu grau d’actualització. 

Sistema de “Plusvàlua real”: que es podrà emprar en aquelles transmissions d’un immoble en els quals hi hagi sòl i construcció. Aquí, la plusvàlua real del terreny equivaldrà a la diferència entre el preu de venda i el d’adquisició després d’aplicar-li la proporció que representa el valor cadastral del sòl sobre el valor cadastral total. És a dir que es tributarà en funció de la plusvàlua real obtinguda en el moment de la transmissió d’un immoble i que es determinarà per la diferència entre el valor de transmissió del sòl i el d’adquisició. Si el contribuent demostra que la plusvàlua real és inferior a la resultant del mètode d’estimació objectiva, podrà aplicar la real.

Aquests càlculs podran ser objecte de comprovació per part dels Ajuntaments, d’acord amb una altra novetat que introdueix la norma.

Hauré de tributar encara que no hi hagi un guany patrimonial?

No. El Reial decret llei també dona compliment al mandat del Tribunal Constitucional en la seva Sentència 59/2017 de no sotmetre a tributació aquelles situacions d’inexistència d’increment de valor dels terrenys. Per a això, s’introdueix un nou supòsit de no subjecció a l’impost per a les operacions en què es constati, a instàncies del contribuent, que no s’ha obtingut un increment de valor.

Que hauré de fer per no tributar en cas de no tenir guany patrimonial?

L’interessat haurà d’acreditar la inexistència d’increment de valor tot declarant la transmissió, i haurà d’aportar tots els documents relatius a la transmissió i l’adquisició. Per a constatar la inexistència d’increment de valor, com a valor de transmissió o d’adquisició es prendrà el que sigui major d’entre el que consti en el títol que documenti l’operació o el comprovat, en el seu cas, per l’Administració Tributària, d’acord amb la nova facultat que s’atorga als Ajuntaments.