APROVAT EL REIAL DECRET LLEI PERQUÈ LA BANCA PAGUI L’IAJD QUAN ES FORMALITZI UNA HIPOTECA

04.12.2018

El Consell de Ministres del dia 8 de novembre va aprovar un Reial decret llei que modifica dos articles de la Llei de l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats perquè sigui la banca la que pagui aquest tribut, i no els ciutadans, quan es formalitzi un préstec amb garantia hipotecària.

El Govern ha adoptat aquesta mesura després que el Ple de la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Suprem decidís el dia 6 de novembre modificar el criteri que mantenia en una sentència anterior.

En aquesta sentència, l’Alt Tribunal va defensar que el subjecte passiu de l’impost sobre Actes Jurídics Documentats (IAJD) era el prestador, la qual cosa suposava un canvi en la interpretació que s’havia mantingut fins a aquell moment. No obstant això, el ple del Suprem va aprovar, en una ajustada votació, tornar al criteri inicial i va determinar que són els ciutadans els qui han d’assumir el pagament de l’impost quan signen un préstec hipotecari.

Davant aquests diversos pronunciaments i per evitar que es generi incertesa i una inseguretat jurídica que pugui afectar al mercat hipotecari i als interessos dels consumidors, el Govern ha decidit modificar el Reial decret legislatiu 1/1993, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats.

En concret es modifiquen els articles 29 i 45 d’aquesta norma, per determinar que el subjecte passiu de l’impost, quan es tracti d’escriptures de constitució de préstec amb garantia hipotecària, serà el prestador. Així mateix, s’inclou una disposició per la qual es modifica l’article 15 de la Llei sobre l’Impost de Societats per establir que la despesa que suposarà el pagament d’impost sobre Actes Jurídics Documentats estarà considerat com no deduïble per part del prestador.

El Reial decret llei de data 8 de novembre es va publicar en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) el dia 9 de novembre i va entrar en vigor l’endemà. S’aplicarà a les escriptures formalitzades a partir de l’entrada en vigor de la norma.

Per altra banda, destacar que es declara d’urgència la tramitació parlamentària del projecte de llei reguladora dels contractes de crèdit immobiliari

En aquest sentir, el Consell de Ministres també va donar el vistiplau al Projecte de Llei Reguladora dels Contractes de Crèdit Immobiliari que trasllada la Directiva 2014/17/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 4 de febrer de 2014, sobre els contractes de crèdit celebrats amb els consumidors per a béns immobles d’ús residencial i per la qual es modifiquen les Directives 2008/48/CE i 2013/36/UE i el Reglament (UE) núm. 1093/2010.

El termini límit per a la transposició de la Directiva europea va finalitzar el 21 de març de 2016, per la qual cosa existeix un procediment d’infracció obert contra l’Estat espanyol, actualment en fase de demanda davant el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), que està pendent de dictar sentència.

Això obliga a agilitar al màxim la tramitació del Projecte, reduint tant com sigui possible els terminis i tràmits necessaris per a la seva aprovació. En conseqüència, el Consell de Ministres ha acordat declarar d’urgència la tramitació parlamentària en el Senat del Projecte de Llei reguladora dels contractes de crèdit immobiliari.