COM AFECTA EL REIAL DECRET-LLEI 8/2021, DE 4 DE MAIG, ALS CONTRACTES D’ARRENDAMENT I ELS PROCEDIMENTS DE DESNONAMENT

12.05.2021

El dia 5 de maig de 2021 s’ha publicat al BOE el Real Decreto-ley 8/2021, de 4 de maig, pel qual s’adopten mesures urgents en l’ordre sanitari, social i jurisdiccional, a aplicar després de la finalització de la vigència de l’estat d’alarma declarat pel Real Decreto 926/2020, de 25 d’octubre, amb motiu de la situació d’emergència de salut pública ocasionada pel brot epidèmic de COVID-19.

Aquest Real Decreto-ley pretén reforçar la protecció dels col·lectius més vulnerables durant els tres (3) mesos següents a la finalització de l’estat d’alarma, davant possibles desnonaments.

Entre les mesures que contempla, trobem:

  • S’amplia fins el dia 9 d’agost de 2021, el termini perquè els arrendataris d’habitatge afectats per un procediment de desnonament, puguin instar un incident de suspensió extraordinària, quan es trobin en una situació de vulnerabilitat econòmica que els impedeixi trobar una alternativa d’habitatge, i ho puguin acreditar. Aquesta suspensió no podrà estendre’s més enllà del dia 9 d’agost de 2021.
  • Els arrendataris d’habitatge amb un contracte que hagi de vèncer entre el dia 9 de maig de 2021 i 9 d’agost de 2021, podran demanar la pròrroga del mateix per sis mesos més (a comptar des de la data del seu venciment), i l’arrendador haurà d’acceptar, sempre que les parts no haguessin pactat altres condicions abans de l’entrada en vigor d’aquest Reial Decret Llei, o si el propietari havia comunicat l’extinció del contracte per necessitat pròpia o de familiars de primer grau, o pel cònjuge en casos de sentències fermes de separacions, divorcis o nul·litats matrimonials.
  • S’amplia fins el dia 9 d’agost de 2021 el termini perquè els arrendataris d’habitatge que es trobin en una situació de vulnerabilitat econòmica, on el propietari sigui un gran tenidor (persona física o jurídica amb més de 10 immobles, excloent trasters i garatges, o 1.500 m2 construïts), puguin sol·licitar un ajornament temporal i extraordinari del pagament de la renda, o una condonació parcial de la renda, a escollir per l’arrendador, sempre que no s’hagués arribat a un altre pacte entre les parts.

Tret d’això, posem a la seva disposició els nostres serveis jurídics per aclarir qualsevol dubte que els pugui oferir aquesta nova regulació.