COMUNITATS DE PROPIETARIS | SUSPENSIÓ DE L’OBLIGACIÓ DE CONVOCAR JUNTES DE PROPIETARIS

27.01.2022

El Decret llei 1/2022, d’11 de gener, estableix noves mesures extraordinàries per fer front a l’impacte sanitari, econòmic i social de la COVID-19, en les Comunitats de propietaris.

D’aquesta manera, en el seu article únic, per facilitar el funcionament de les juntes de propietaris en les comunitats subjectes al règim de propietat horitzontal, disposa:

1. Que l’obligació de convocar i celebrar les juntes de propietaris resta suspesa fins al 30 de juny del 2022, sens perjudici de la possibilitat de cada comunitat de convocar i celebrar la junta de propietaris dins d’aquest termini, d’acord amb les seves circumstàncies i les mesures de seguretat que en cada moment siguin aplicables, a iniciativa de la presidència o si ho demana almenys un vint-i-cinc per cent de les persones propietàries amb dret a vot, que representin el mateix percentatge de quotes.

2. La celebració de la junta, fins al 30 de juny del 2022, es pot dur a terme per videoconferència o per altres mitjans telemàtics de comunicació d’acord amb el que estableix l’article 312-5.2 del Codi civil de Catalunya, tot i que no estigui previst als estatuts ni hagi estat acordat prèviament per la junta de propietaris.

3. El darrer pressupost anual aprovat s’entén prorrogat fins a la celebració de la junta ordinària, en la qual també s’ha de procedir a l’aprovació dels comptes anteriors i a la renovació dels càrrecs, d’acord amb el que estableix l’article 553-15 del Codi civil de Catalunya.

4. Excepcionalment, fins al 30 de juny del 2022, per a aquells supòsits en els quals no es pot dur a terme la celebració de la junta a través dels mitjans establerts, es poden prendre acords sense reunió a instància de la persona que la presideix, si es compleixen els requisits que estableix l’article 312-7 del Codi civil de Catalunya.

Aquest Decret llei va entrar en vigor el dia de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC 8586 de 13/01/2022) amb efectes des de l’1 de gener del 2022.