EL 16 DE MARÇ DEL 2024 HA ENTRAT EN VIGOR LA DECLARACIÓ DE ZONES TENSIONADES I LA LIMITACIÓ DEL PREU DE LLOGUER D’HABITATGE HABITUAL

20.03.2024

Finalment, el dia 15 de març de 2024 s’ha publicat al BOE la Resolució de la Secretaria d’Estat d’Habitatge i Agenda Urbana que publica la relació dels 140 municipis de Catalunya que han estat declarats zones de mercat tensionat, per un període de tres anys.

A la comarca del Bages, com ja es va avançar, es troben inclosos els municipis de Manresa i Sant Fruitós de Bages.

A partir d’ara, a Catalunya, tindrà la condició de gran tenidor d’habitatge:

  • La persona física o jurídica que sigui titular de cinc o més immobles urbans d’ús residencial ubicats en les zones de mercat tensionat.
  • La persona física o jurídica que, sense complir amb els requisits anteriors, sigui titular a tot l’Estat Espanyol de més de 10 immobles urbans d’ús residencial o una superfície construïda de més de 1.500 d’ús residencial, excloent garatges i trasters.

També el BOE del mateix dia ha publicat una altra resolució per la qual el Govern aprova l’Índex de preus de referència de lloguers i ha habilitat una plataforma per poder consultar-lo: https://serpavi.mivau.gob.es

Recordem, doncs, que tots els contractes d’arrendament d’habitatge habitual signats a partir del dia 16 d’abril del 2024, dins d’aquests municipis inclosos en la zona tensionada (excloent, per tant, els contractes d’arrendaments d’altres usos diferents d’habitatge, lloguers de temporada, habitació, i la resta de lloguers exclosos per la Llei d’Arrendaments Urbans de 1994), hauran de respectar unes limitacions:

A) Si el propietari NO té la consideració de gran tenidor d’habitatge, la renda del nou contracte d’arrendament:

  1. Si hi ha hagut un contracte d’arrendament habitual vigent en els darrers cinc anys, s’haurà de limitar a la renda pactada a l’anterior contracte (aplicant les actualitzacions previstes al contracte anterior), sense que es puguin incloure més despeses que les que es trobaven incloses en el contracte anterior.

Ara bé, es podrà incrementar en un 10% la renda del contracte anterior vigent actualitzat: 

  • En cas que s’hagi fet una rehabilitació a l’habitatge, actuacions de millora d’estalvi d’energia primària no renovable del 30%, o millora d’accessibilitat, en els dos anys anteriors.
  • També si el nou contracte es pacta per una durada de 10 o més anys.
  1. Si no hi ha hagut un contracte d’arrendament d’habitatge habitual vigent en els darrers cinc anys, la renda no podrà superar el límit màxim de l’Índex de preus de referència aplicable (per bé que es podran repercutir les despeses que es pactin).

B) Si el propietari té la consideració de gran tenidor d’habitatge, haurà  de respectar sempre la renda inferior que resulti de l’Índex de preus de referència, i de la renda vigent actualitzada del contracte anterior que hagués estat vigent en els darrers cinc anys.

En tots aquells casos que no hi hagi contracte d’arrendament vigent en els darrers cinc anys, i s’hagi de respectar el que digui l’Índex, però en l’aplicació del seu càlcul a través de l’aplicació no n’aparegui cap —com actualment passa en els casos d’habitatges de menys de 30 o de més de 150 construïts, en casos d’habitatges construïts de nou en els darrers cinc anys, o que s’esmenti que no hi ha suficients dades d’habitatges per estimar el seu preu—, la renda serà la que lliurement pactin les parts. 

Finalment, cal recordar que amb aquesta entrada en vigor de les zones tensionades a Catalunya, també s’activen les bonificacions fiscals que preveia la Llei d’Habitatge estatal, sobre l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF), en els contractes d’arrendament d’habitatge celebrats a partir de l’entrada en vigor de la Llei, en aquestes zones.

Concretament:

  • Un 90% de la reducció del rendiment net positiu,  si el nou  contracte rebaixa la renda de lloguer més d’un 5% respecte de la darrera renda actualitzada del contracte anterior;
  • Un 70% de la reducció del rendiment net positiu, si l’arrendatari té entre 18 i 35 anys, i és el seu primer arrendament d’habitatge., o quan l’arrendatari sigui una administració pública o una entitat sense ànim de lucre, amb unes determinades condicions.

Atesa la complexitat de la norma, els recomanem que abans d’arrendar, s’assessorin degudament per professionals, per tal de complir amb la legislació aplicable, així com per, eventualment, poder aplicar els incentius fiscals previstos a la Llei pel Dret a l’Habitatge.