EL MANTENIMENT DE L'EDIFICI I LA INSPECCIÓ TÈCNICA DELS EDIFICIS (ITE)

07.11.2017

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya, mitjançant l’enviament de milers de cartes per tot el territori català, està informant a les comunitats de propietaris i a tots els propietaris d’immobles, de l’obligatorietat de fer la Inspecció Tècnica dels Edificis quan aquests tenen més de 45 anys de vida, o sigui, si han estat construïts abans de 1972.

Com molta gent sap, i tothom hauria de saber, la ITE és la Inspecció Tècnica dels Edificis que ha de portar a terme un tècnic qualificat (arquitecte, aparellador, arquitecte tècnic o enginyer d’edificació), mitjançant la redacció de l’informe corresponent.

Es tracta de fer un diagnòstic de l’edifici per tal que els propietaris en coneguin l’estat de conservació i procedeixin a executar les obres que calen per tal que l’immoble estigui en correctes condicions en cas que s’hi trobin deficiències.

Aquestes deficiències poden qualificar-se en un barem que va de lleus a molts greus, a criteri del tècnic responsable, en funció de les seves característiques.

Cal fer esment del fet que si les deficiències són greus o molt greus caldrà adoptar mesures cautelars de forma immediata; ja sigui per la pròpia seguretat dels ocupants dels habitatges, per la dels vianants o per la pròpia estabilitat de l’edifici. En qualsevol altre cas, s’obrirà un termini de temps d’uns dos anys per executar les obres de reparació; prèvia redacció d’un Pla de Rehabilitació on els propietaris puguin preparar-se convenientment, tant a nivell econòmic com logístic.

Aquesta campanya engegada per l’Agència de l’Habitatge té caràcter informatiu i vol impulsar la inspecció de tots els edificis que es trobin en la obligació de fer-la.

La responsabilitat de passar l’ITE recau sobre la comunitat de propietaris o sobre el propietari únic, amb l’advertiment que l’incompliment de l’obligació de passar-la es considera una falta greu que pot comportar sancions de com a mínim 9.000 euros, segons el que estableix el Decret 67/2015 i d’acord amb la Llei del Dret a l’Habitatge.

És el moment de prendre’s seriosament aquesta qüestió, i no només per la possible sanció, sinó, i principalment, per la imperiosa necessitat de mantenir els edificis en correcte estat de conservació.

Per què no dubtem quan es tracta del nostre vehicle, amb la coneguda i acceptada ITV? Doncs el mateix hauríem de pensar en relació amb els nostres edificis.

L’ITE és una eina imprescindible per a la bona salut del parc d’habitatges de qualsevol població, i la conservació i rehabilitació dels nostres edificis és una tasca que cal fer conjuntament entre l’administració (Ajuntaments i Generalitat), els agents intermediaris del sector i els propietaris d’immobles.

En aquest sentit, hi ha ajudes econòmiques, en forma de subvencions a fons perdut, que poden arribar a finançar fins el 35% del cost total de les obres de rehabilitació o el 50% del cost quan es tracta de millores d’accessibilitat.

Cal inculcar la cultura del manteniment dels edificis, com una oportunitat de millora de la qualitat de vida dels ocupants, siguin propietaris o no, alhora que s’aconsegueix una revalorització del patrimoni propi i de la ciutat.

Des del Consell General de Cambres de la Propietat Urbana de Catalunya volem reforçar la campanya informativa iniciada per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, posant-nos a disposició de tots aquells que vulguin informar-se.

 

Agustí Pujol

President del Consell General de Cambres de la Propietat Urbana de Catalunya