ES PRORROGUEN ELS TERMINIS DE LES MESURES DE PROTECCIÓ SOCIAL DELS ARRENDATARIS

03.09.2021

El dia 4 d’agost de 2021 s’ha publicat al BOE el Real Decret-Llei 16/2021, que vol reforçar la protecció dels col·lectius més vulnerables davant possibles desnonaments. Prorroga en aquest sentit, fins al dia 31 d’octubre, les mesures adoptades al Reial Decret-Llei 8/2021, de 4 de maig, de protecció social dels arrendataris en els contractes d’arrendament i els procediments de desnonament.

D’aquesta manera:

  • S’amplia fins al dia 31 d’octubre de 2021 el termini perquè els arrendataris d’habitatge afectats per un procediment de desnonament, puguin instar un incident de suspensió extraordinària quan es trobin en una situació de vulnerabilitat econòmica que els impedeixi trobar una alternativa d’habitatge, i ho puguin acreditar; i fins al 30 de novembre de 2021 el termini perquè els arrendadors afectats per aquests incidents puguin demanar una compensació.
  • Els arrendataris d’habitatge amb un contracte que hagi de vèncer entre el dia 9 d’agost i 31 d’octubre de 2021, podran demanar la pròrroga del mateix per sis mesos més, a comptar des de la data del seu venciment.
  • S’amplia fins al dia 31 d’octubre de 2021 el termini perquè els arrendataris d’habitatge que es trobin en una situació de vulnerabilitat econòmica en què el propietari sigui un gran tenidor, puguin sol·licitar un ajornament temporal i extraordinari del pagament de la renda o una condonació parcial d’aquesta, a escollir per l’arrendador, sempre que no s’hagués arribat a un altre pacte entre les parts.

Posem a la seva disposició els serveis jurídics de la Cambra per aclarir qualsevol dubte que els pugui oferir aquesta nova regulació.