HISENDA RECLAMA L'ITP DELS LLOGUERS

20.07.2016

L’Agència Tributària de Catalunya està enviant cartes de requeriment als contribuents per reclamar-ne el pagament per a contractes signats els darrers anys.

Des de fa decennis, sobre els contractes de lloguer d’habitatges s’ha hagut de pagar l’Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats (ITP i AJD).

El cert és que mentre es feia amb timbres i pòlisses, hi havia un incompliment molt gran, sinó generalitzat

Des de l’1 de febrer de 2014, es va actualitzar la forma de pagament de l’impost a més de fixar-se els tipus actualment vigents.

Doncs bé, tant pels contractes posteriors a l’1/2/2014 que no hagin tributat, com pels anteriors en que procedeixi, la hisenda catalana reclama el pagament de l’impost (ITP) amb els interessos i la sanció corresponents.

Així, si bé el paper timbrat i els segells dels contractes d’arrendament que es compraven a l’estanc han passat a la història, no per això ha desaparegut l’obligació de tributar per l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats dels contractes d’arrendament d’habitatge.

L’Agència Tributària de Catalunya així ho recorda als contribuents als quals està enviant cartes de requeriment per reclamar-ne el pagament per a contractes signats els darrers anys.

Aquest impost s’aplica a contractes de lloguer no subjectes a IVA, i està regulat pel Reial Decret Legislatiu 1/1993, de 24 de setembre, i gestionat per les comunitats autònomes.

L’arrendatari està obligat a fer l’autoliquidació de l’impost en el termini d’un mes des de la data del contracte d’arrendament, si bé el propietari o arrendador és subsidiàriament responsable d’aquesta obligació si ha rebut el primer termini de la renda sense exigir a l’arrendatari la justificació que ha realitzat el corresponent pagament.

A partir de l’1 de gener del 2015 aquest gravamen ha quedat establert en el 0,5%, havent quedat substituït el paper oficial de l’estanc pel model 600 de l’Agència Tributària de Catalunya (des de l’1/2/2014).

L’Agència Tributària de Catalunya i el Consell General de Cambres de la Propietat Urbana de Catalunya van signat el dia 29 de juliol de 2015 un Conveni amb el que les Cambres poden fer la presentació telemàtica de declaracions a tercers, també per a aquest impost.