INFRAESTRUCTURA EN EDIFICIS PER A LA RECÀRREGA DELS VEHICLES ELÈCTRICS

01.11.2016

Un dels principals obstacles per al desenvolupament del vehicle elèctric ha estat l’escassa extensió de les infraestructures per a la recàrrega d’aquest tipus de vehicle

Si bé és cert que la demanda més gran de compra de vehicles elèctrics i infraestructures s’està produint en l’àmbit de les flotes professionals, no ho és menys que cada vegada són més els ciutadans que, a títol particular, volen disposar d’un vehicle elèctric i aparcar-lo al garatge del seu habitatge.

La societat a poc a poc es va sumant a la mobilitat elèctrica, atenent a criteris de millora en la qualitat de l’aire i d’eficiència energètica mitjançant l’aprofitament de les energies renovables.

Per a la proliferació del seu ús, són factors clau, d’una banda, l’autonomia de circulació de què disposin els vehicles i, de l’altra, l’existència de suficients punts de recàrrega. Per contribuir a aquesta evolució, a partir del 30 de juny de 2015 i en virtut del Reial decret 1053/2014, els edificis o estacionaments de nova construcció han de disposar d’unes dotacions mínimes de l’estructura i instal·lació elèctrica per a la recàrrega de vehicles elèctrics.

Sens dubte, el desenvolupament del vehicle elèctric suposarà una gran oportunitat per als reptes energètics del nostre país, ja que redueix les emissions de CO2, afavoreix la penetració d’energies renovables en la generació d’electricitat, millora l’eficiència energètica del sistema elèctric i redueix la importació de combustibles. Fins ara un dels principals obstacles per a això ha estat l’escassa extensió de les infraestructures per a la recàrrega d’aquest tipus de vehicle. A l’estat espanyol som molt lluny d’aconseguir el nombre adequat de punts de recàrrega que la Directiva 2014/94/UE estableix i que fixa en, almenys, un per cada 10 vehicles.

En el context esmentat, el Reial decret pretén establir les especificacions tècniques que possibilitin la recàrrega segura dels vehicles elèctrics, així com prescriure unes dotacions mínimes per a infraestructures de recàrrega en edificis o estacionaments de nova construcció i en vies públiques. Cal destacar que afecta totes les noves infraestructures per a recàrrega de vehicles elèctrics que s’executin a partir de la seva entrada en vigor.

En tots els nous edificis o estacionaments, s’exigeixen les dotacions mínimes següents per a la recàrrega de vehicles elèctrics:

– Als habitatges unifamiliars nous que disposin d’aparcament o zona prevista per tenir-hi un vehicle elèctric, s’instal·larà un circuit exclusiu per a la recàrrega del vehicle.

– En aparcaments o estacionaments col·lectius en edificis de règim de propietat horitzontal, s’haurà d’executar una conducció principal per zones comunitàries, de manera que es possibiliti la realització de derivacions fins a les estacions de recàrrega, situades a les places d’aparcament.

– En aparcaments o estacionaments públics permanents, s’hauran de crear les instal·lacions necessàries per subministrar una estació de recàrrega per cada 40 places. Alhora, a la via pública s’hauran de crear les instal·lacions necessàries per donar subministrament a les estacions de recàrrega, situades a les places destinades a vehicles elèctrics que estiguin previstes en els plans de mobilitat sostenible municipals o supramunicipals.

Quant als edificis existents, no s’exigeix a priori cap tipus de modificació. No obstant això, cal tenir en compte que, quan s’hi realitzi la instal·lació per a un primer punt de connexió, s’haurà de preveure la instal·lació dels elements comuns, de manera que possibilitin la infraestructura per acollir futurs nous punts.