LA CAMBRA CELEBRA L’APROVACIÓ DE LA LLEI QUE PERMETRÀ EL DESALLOTJAMENT EXPRÉS DE PISOS OCUPATS

09.07.2018

El passat 12 de juny es va publicar al BOE la Llei 5/2018, d’11 de juny, de modificació de la Llei 1/2000, de 7 de gener, d’enjudiciament civil, en relació amb l’ocupació il•legal d’habitatges, que va entrar en vigor el dia 2 de juliol de 2018.

Com vam tenir ocasió de manifestar davant la Comissió de Justícia del Congrés dels Diputats, en la compareixença que el Consell General de Cambres va portar a terme el 27 de juny de 2017, és imprescindible la recuperació immediata de l’habitatge ocupat il•legalment per part del seu titular. No tan sols per motius constitucionals, sinó per les conseqüències socials que aquest fenomen —promogut per interessos lucratius i fins i tot justificat per diversos sectors polítics— ocasiona en la convivència veïnal, i els perjudicis que ocasiona en el manteniment de l’edifici i els seus serveis.

La reforma legal pretén acabar amb el calvari judicial que han d’afrontar les persones que es troben per sorpresa amb el seu pis o habitatge ocupats. El litigi per expulsar per via judicial els intrusos pot durar, fins avui, fins a dos anys o més. En canvi, amb aquesta reforma de la Llei d’enjudiciament civil es pretén dotar al propietari d’una acció sumària que permeti la immediata recuperació de la plena possessió de l’habitatge, encara que es desconegui la identitat dels ocupants, previ requeriment judicial perquè aquests aportin en el termini de cinc dies, el títol legal que justifiqui la seva possessió; en cas contrari, el Tribunal ordenarà de forma immediata el lliurament de l’habitatge al titular demandant i contra aquesta resolució no hi ha possibilitat de recurs.

Encara que donem la benvinguda a la reforma, no hem d’oblidar que tenim un problema endèmic, derivat del deficient funcionament de l’Administració de Justícia. Pensem que des de la simple presentació d’una demanda fins al decret de la seva admissió transcorren normalment diversos mesos i el mateix nombre fins al seu primer intent de notificació.

La reforma només s’aplicarà en els casos en què els propietaris de l’immoble afectat siguin persones físiques, entitats sense ànim de lucre i entitats públiques propietàries d’habitatges socials. L’exclusió de les persones jurídiques obeeix a la voluntat del legislatiu que entitats financeres, fons d’inversions o immobiliàries no puguin resultar afavorits amb aquesta reforma legal, si bé no podem perdre de vista que també en els casos d’ocupació il•legal de pisos de bancs i fons d’inversió s’ocasionen les mateixes afectacions a la convivència i als serveis de les comunitats de propietaris, sense que es faciliti cap instrument eficaç per combatre aquest problema.

Si s’han identificat els ocupants, l’autoritat judicial donarà trasllat als serveis públics competents en matèria de política social per si procedís la seva actuació perquè en el termini de set dies es puguin adoptar les mesures de protecció que en el seu cas sol•licitin i procedeixin.

També cal mencionar que amb aquesta reforma es constata que és a les Administracions Públiques, en l’àmbit de les seves respectives competències, a qui correspon garantir les polítiques públiques en matèria d’habitatge conforme a allò que es preveu en l’article 47 de la Constitució. Preservant, també, el dret a la propietat privada de l’article. 33 de la Constitució.