LA FIANÇA DELS CONTRACTES DE LLOGUER

08.04.2021

Atesa la seva regulació legal i l’existència d’un règim sancionador pel cas d’incompliment d’aquesta, ens ha semblat convenient fer un resum dels aspectes més importants que regulen les fiances. En aquest sentit:

 • El dipòsit de la fiança i la inscripció dels contractes d’arrendament al Registre de fiances dels contractes de lloguer de finques urbanes (que depèn de l’Institut Català del Sòl), és obligatori.
 • L’import de la fiança a dipositar obligatòriament és d’un mes de renda en l’arrendament d’habitatges i de dos mesos en l’arrendament per a ús diferent del d’habitatge. La quantia de la fiança exigible en els arrendaments de finques urbanes per temporada ha de ser proporcional al termini de durada del contracte, prenent com a referència una durada d’un any.
 • Addicionalment es poden pactar, dins dels actuals límits legals, quantitats superiors a les dels dipòsits mínims obligatoris.
 • El termini per a dipositar les fiances és de dos mesos a comptar des de la formalització del contracte de lloguer.
 • Si les fiances es dipositen fora de l’esmentat termini de dos mesos, s’apliquen els següents recàrrecs:
  • Un 5%, si es diposita abans de superar els tres mesos.
  • Un 10%, si es diposita abans de superar els sis mesos.
  • Un 15%, si es diposita abans de dotze mesos.
  • Un 20%, si es diposita transcorreguts dotze mesos.
  • Un 25%, si es diposita transcorreguts dotze mesos amb requeriment previ per part de l’Institut Català del Sòl.
 • En cap cas l’import màxim dels recàrrecs pot superar els 1.500 euros.

La llei que regula aquestes qüestions és la Llei 13/1996, de 29 de juliol, del Registre i el dipòsit de fiances dels contractes de lloguer de finques urbanes. Aquesta llei crea, amb caràcter administratiu, el Registre de fiances dels contractes de lloguer de finques urbanes, el qual depèn de l’Institut Català del Sòl, havent de ser-hi inscrites les dades corresponents a contractes subscrits entre arrendador i arrendatari, referents a immobles situats a Catalunya, les fiances dels quals han de ser dipositades davant el referit Institut, conforme estableix aquesta Llei.

En el Registre de fiances dels contractes de lloguer de finques urbanes s’han de fer constar les dades relatives a la situació de la finca, la titularitat de l’immoble, si disposa de cèdula d’habitabilitat, l’ús a què es troba destinat, la identificació dels contractants, el termini inicial de durada del contracte, la renda pactada i la data de formalització i de dipòsit de la fiança.

Per disposició legal, l’Institut Català del Sòl ha de destinar l’import de les fiances que tingui en dipòsit a inversions per a la construcció pública d’habitatges, amb una atenció especial a les promocions en règim de lloguer, i a actuacions directes en nuclis antics o subjectes a un procés de renovació urbana.

En qualsevol cas, l’Institut Català del Sòl ha de reservar un import no inferior al 10% d’aquests recursos per a garantir l’efectivitat en el pagament de les cancel·lacions i les devolucions consegüents que s’esdevinguin (devolucions que ha d’efectuar en el termini màxim de 21 dies).