LA GENERALITAT HA ANUNCIAT QUE COMENÇA A SANCIONAR ELS CONTRACTES DE LLOGUER QUE NO COMPLEIXIN LA LLEI DE CONTENCIÓ DE RENDES

19.07.2021

Tot i està recorreguda davant del Tribunal Constitucional, la Llei 11/2020, del 18 de setembre, no ha estat suspesa i, per tant, segueix sent d’aplicació. La Generalitat, no només manté des del 22 de setembre de 2020 aquesta norma que limita i restringeix el preu dels habitatges de lloguer, sinó que ha anunciat que està començant a sancionar els propietaris d’habitatges que es lloguin a preus per sobre dels fixats per l’índex de referència de Catalunya en els municipis on resulta d’aplicació.

Cal recordar, a més a més, que aquesta Llei de contenció de rendes va ser objecte d’un dictamen negatiu per part del Consell de Garanties Estatutàries de la Generalitat, que va considerar que vulnerava alguns articles de la Constitució, motiu pel qual el Partit Popular, primer, ja hi va presentar recurs davant del Tribunal Constitucional el desembre del 2020, i el Govern central, després, va anunciar que també la recorreria davant el mateix Tribunal, però no demanaria la suspensió de la seva aplicació.

 

Contenir els preus en els contractes nous i en els contractes a renovar.

L’anomenat “règim de contenció de les rendes” s’aplica als contractes de lloguer d’habitatge d’àrees que hagin estat declarades de mercat d’habitatge tens, siguin habitatges nous o a renovar el seu termini o renda. En aquests moments, a la comarca del Bages, únicament resulta d’aplicació a Manresa-ciutat.

D’aquesta manera, en els contractes nous, es determina que l’import màxim de la renda es podrà acordar en el moment de formalitzar el contracte, però no podrà sobrepassar el preu de referència que marca l’Índex de Referència de Preus. Les variacions en el preu de lloguer poden oscil·lar, com a màxim, en un 5%, amunt o avall de l’Índex, si es compleixen una sèrie de circumstàncies. Pel que fa als contractes a renovar, o nous contractes d’arrendament d’un habitatge que ja havia estat arrendat anteriorment, la Llei decreta que el lloguer no pot sobrepassar el que es va acordar en l’últim contracte, si aquest ha estat arrendat dins els cinc anys anteriors a l’entrada en vigor de la Llei (a partir del dia 22/09/2015). Tanmateix, la normativa contempla excepcions en els contractes de lloguer d’habitatges d’obra nova i en els contractes que resulten d’un procés de gran rehabilitació del pis, que sí que poden augmentar el seu preu en funció del que hagin costat aquestes reformes.

 

Què passa si no es compleix la normativa?

La supervisió dels contractes per part de la Generalitat es fa a través de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per controlar al correcta aplicació de la Llei. Al seu torn, aquesta es posa en contacte amb els ajuntaments on s’han signat aquests contractes per donar-los deu dies per decidir si volen exercir la potestat sancionadora i, en el cas de no fer-ho, la Generalitat assumeix aquesta competència.

La majoria de les possibles infraccions són per no haver fet constar en el contracte l’índex de referència de preus, la qual cosa impedeix confrontar les rendes; no haver individualitzat les despeses que s’inclouen en el lloguer; o no haver detallat les característiques que justificarien la superació de la renda establerta per l’índex.

 

Les sancions poden anar dels 3.000 als 90.000 euros.

Les multes als propietaris poden anar de 3.000 a 90.000 euros, segons la gravetat de la infracció. Entre les infraccions greus s’inclou establir una renda de lloguer superior en un 20% al preu marcat en l’Índex de referència. En el cas que aquest percentatge sigui menor, la infracció és considerada lleu i és susceptible de ser sancionat amb una multa de 3.000 a 9.000 euros. El fet de no adjuntar al contracte o no facilitar a l’arrendatari el document que genera el sistema d’indexació dels preus de lloguer també és considerat infracció lleu; altrament, però, ocultar que es troba subjecte al règim de contenció de rendes o la informació relativa a l’índex, o l’import de la renda del contracte d’arrendament anterior, és susceptible de ser considerat infracció greu.

En qualsevol cas, és aconsellable l’assessorament legal de cada cas en concret.