LA JUSTÍCIA EUROPEA CONCEDEIX LA RETROACTIVITAT TOTAL DE LES CLÀUSULES SÒL

10.01.2017

Malgrat la rotunditat de la decisió del TJUE no és d’esperar un compliment voluntari per part de la banca.

 

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) ha dictat el passat 21 de desembre, l’esperada sentència que corregeix la doctrina del Tribunal Suprem sobre la retroactivitat de les anomenades clàusules sòl de les hipoteques comercialitzades per quasi tots els bancs abans de la crisi econòmica.

El TJUE considera en la seva sentència que la jurisprudència espanyola que limita en el temps els efectes de la declaració de nul·litat de les clàusules sòl contingudes en els contractes de préstec hipotecari a l’estat espanyol, és incompatible amb el Dret de la Unió.

Aquesta limitació dona lloc a una protecció dels consumidors incompleta i insuficient, per la qual cosa no constitueix un medi adequat i eficaç per tal que cessi l’ús de les clàusules abusives.

En definitiva, el TJUE estableix que en cas que la clàusula sòl sigui declarada nul·la per un Tribunal espanyol, la devolució d’allò cobrat de més s’ha de fer des de bon començament i no des del 9 maig de 2013, com va dictaminar el Tribunal Suprem espanyol.

Malgrat la rotunditat de la decisió del TJUE no és d’esperar un compliment voluntari per part de la banca, sinó que tots els indicis fan pensar que els perjudicats hauran de sol·licitar l’auxili judicial per obtenir el que ordena la sentencia, la qual cosa, produirà una nova onada de plets i la inevitable saturació dels jutjats.

En definitiva, els particulars que encara no hagin plantejat demanda instant judicialment la nul·litat per manca de transparència de la clàusula sòl present en els seus contractes de préstec hipotecari, podran fer-ho ara sol·licitant la restitució íntegra del que s’ha pagat com a conseqüència de la clàusula abusiva.

Igualment, en els procediments en tràmit, es podrà al·legar la resolució del Tribunal Europeu, que en qualsevol cas vincularà al jutge, que haurà de dictar sentència, si aprecia la manca de transparència de la clàusula, anul·lant-la i ordenant la devolució total de les quantitats pagades en virtut de la mateixa.

Per contra, aquells consumidors que ja hagin vist resoltes les seves pretensions per sentència ferma —-enfront de la qual no cap recurs—, que hagi declarat la nul·litat de la clàusula sòl, però que únicament hagi acordat la restitució dels interessos indegudament cobrats a partir del 9 de maig de 2013, no podran en virtut de la resolució del Tribunal Europeu pretendre la devolució de les quantitats pagades amb anterioritat.

Si vostè és un afectat i no va ser informat adequadament amb indicació d’exemples, pros i contres d’aquesta clàusula, pot instar la seva nul·litat i el retorn de tot el que ha pagat de més des que va subscriure la hipoteca.