LA NO CONVALIDACIÓ DEL DECRET LLEI 6/2024, RELATIU ALS CONTRACTES D’ARRENDAMENT DE TEMPORADA I D’HABITACIONS, DEIXA SENSE EFECTES LES MESURES PROPOSADES

24.05.2024

El dia 25 d’abril de 2024 es va publicar al DOGC el Decret-Llei 6/2024, de 24 d’abril, que, entre d’altres disposicions, obligava a aplicar en els contractes d’arrendament de temporada —que fins a l’entrada en vigor del Decret-Llei es regien, exclusivament, per la voluntat de les parts i,  en el seu defecte, pel Títol III de la Llei d’Arrendaments Urbans—, algunes de les normes que la llei estatal pel dret a l’habitatge aplicava als habitatges habituals o permanents, com ara la limitació de renda del lloguer, la seva actualització o la repercussió d’altres conceptes.

La Diputació Permanent del Parlament de Catalunya, en la sessió celebrada el dia 23 de maig de 2024,  NO ha convalidat el susdit Decret-Llei.

En conseqüència, el Decret Llei deixarà de desplegar efectes jurídics a partir de la publicació de la seva derogació en el DOGC, sense efectes retroactius.

D’aquesta manera, la no convalidació del Decret Llei, comporta els següents efectes jurídics:

  • Els contractes d’arrendament de temporada es tornen a regir per la voluntat de les parts i, en el seu defecte, pel Títol III de la Llei d’Arrendaments Urbans, i per tant no hi haurà topall a la renda, la seva revisió, la durada i demés repercussions, que seran les pactades en el contracte.
  • Els contractes d’arrendament per habitacions es continuen regint pel Codi Civil, com es venia fent fins a l’entrada en vigor del citat Decret-Llei.
  • Queda anul·lat el règim sancionador en matèria d’arrendaments urbans.
  • Resta anul·lat, així mateix, el dret de tanteig i/o retracte establert al Decret-Llei sobre totes les transaccions d’habitatges ubicats en zones de mercat residencial tensionat.

 

La Cambra de la Propietat informarà sobre la publicació al DOGC.