LA NOVA LLEI ESTATAL D'HABITATGE (Llei 12/2023, de 24 de maig, pel dret de l’habitatge)

26.05.2023

PUNTS D’APLICACIÓ IMMEDIATA. DES DEL DIA 26 DE MAIG DEL 2023

1 – INFORMACIÓ: S’estableix l’obligació de facilitar informació mínima a l’arrendatari o comprador que ho demani.

2 – HONORARIS DELS CONTRACTES: Les despeses de gestió immobiliària i els de formalització del contracte seran sempre a càrrec de l’arrendador.

3 – GRAN TENIDOR: Als efectes d’aquesta llei, ho seran: 

a – Propietaris de més de 10 immobles d’ús residencial (excloent trasters i garatges);
b – Propietaris d’una superfície construïda de més de 1.500 m2 .

4 – ACTUALITZACIÓ DE RENDA: Fins el 31 de desembre del 2023, pels arrendaments d’habitatges subjectes a la LAU del 1994, aquesta actualització està limitada a un increment màxim del 2%. Del dia 1 de gener al 31 de desembre del 2024, aquesta limitació passarà a ser màxim del 3%.

5 – PRÒRROGA EXTRAORDINÀRIA PER NOUS CONTRACTES: Si el propietari és gran tenidor i l’arrendatari acredita situació de vulnerabilitat, hi haurà una pròrroga extraordinària d’un any més. La pròrroga del l’article 10.2 de la LAU. passa a ser obligatòria, si l’arrendatari ho sol·licita amb un mes d’antelació.

6 – DESNONAMENTS: Hi ha modificacions en els procediments judicials.


PUNTS QUE SERAN D’APLICACIÓ MÉS ENDAVANT:

1 – La limitació de les rendes.

2 – Declaració de zones tensionades que acordin les Comunitats Autònomes.

3 – Establiment, per les Comunitats Autònomes que ho acordin, de la consideració de Gran Tenidor als propietaris de 5 o més habitatges en zones tensionades, ubicats en l’esmentat àmbit.

4 – Els incentius fiscals aplicables a l’IPRF., entraran en vigor el dia 1 de gener del 2024.

En propers Newsletters ampliarem aquesta informació.