LES REUNIONS DE COMUNITAT DE VEÏNS NO SERAN OBLIGATÒRIES FINS L’ABRIL VINENT

03.08.2020

Amb motiu de la situació d’emergència de salut pública ocasionada pel brot epidèmic de COVID-19, la Generalitat ha aprovat el Decret Llei 26/2020, de 23 de juny, de mesures extraordinàries en matèria sanitària i administrativa.

Dins d’aquesta regulació s’estableixen una sèrie de previsions respecte a les reunions de junta de les comunitats de propietaris subjectes al règim de propietat horitzontal del dret civil català.

Entre les mesures adoptades del decret, s’estableix la suspensió de l’obligació de convocar i celebrar reunions de junta fins el 30 d’abril del 2021.

Amb tot, malgrat no existir obligació, les comunitats tenen la possibilitat de convocar i celebrar reunions presencials, sempre i quan compleixin les mesures de seguretat aplicables en cada moment.  

Les mesures que actualment cal adoptar per part de les comunitats que determinin celebrar presencialment les seves reunions són les d’utilitzar les mascaretes, guardar 1,5 metres de distància de seguretat entre les persones, 2,5 m2 d’espai per persona i aplicar les pertinents mesures d’higiene i desinfecció dels espais, taules, cadires i restants punts de contacte, entre d’altres que es puguin considerar oportunes en cada cas.

Per altra banda, cal assenyalar que, com ja es va determinar en la regulació aprovada el mes de febrer, en cas de necessitar-ho, es permet a les comunitats, encara que no ho tinguin recollit en els seus estatuts, adoptar acords mitjançant videoconferència sempre que estigui garantida la identificació dels assistents, la continuïtat de la comunicació, la possibilitat d’intervenir en les deliberacions i l’emissió del vot.

També es permet a les comunitats de propietaris adoptar acords sense fer reunió, mitjançant l’emissió de vots per correu postal o electrònic, sempre que es pugui garantir l’autenticitat del vot i quedi constància de la recepció dels vots. Amb aquesta modalitat s’ha de garantir que els copropietaris disposin de tota la informació de les diferents opcions que se sotmeten a votació.

En el cas d’aquelles comunitats que determinin no fer la reunió, l’últim pressupost anual aprovat s’entén prorrogat fins a la celebració de la següent junta ordinària, en la qual també s’haurà de procedir a l’aprovació dels comptes anteriors i a la renovació dels càrrecs.

Cada comunitat viu situacions diferents i amb necessitats diverses a l’hora de prendre decisions. Així, les Comunitats que no estan afectades per qüestions greus o urgents poden evitar qualsevol risc de contagi i ajornar la reunió ordinària fins l’abril del 2021, mentre que d’altres més necessitades de debatre i acordar temes importants poden convocar i realitzar les reunions atenent totes les mesures preventives de contagi vigents o adoptar acords sense reunió, mitjançant l’emissió de les votacions per correu electrònic o postal i finalment la solució de la videoconferència, que quan el nombre de copropietaris és gran, habitualment presenta moltes dificultats tècniques, tenint en compte la necessitat que tots i cadascun dels veïns disposi de la tecnologia suficient per a mantenir la videotrucada i això, atesa la diversitat social que tenen les comunitats, ara per ara és una opció difícil.