MES MESURES DE SEGURETAT ALS ASCENSORS

28.06.2024

Per abordar la seguretat i l’envelliment del parc d’ascensors a l’estat, el 13 d’abril del 2024 es va publicar al BOE el Reial decret 355/2024, pel qual s’aprova la Instrucció Tècnica Complementària ITC AEM 1 Ascensors, que regula la posada en servei, modificació, manteniment i inspecció dels ascensors, així com l’increment de la seguretat del parc d’ascensors existent.

Aquestes noves mesures s’apliquen tant a l’obra nova com als equips actualment existents i entren en vigor el dia 1 de juliol del 2024.

Quines mesures mínimes de seguretat han d’incorporar els ascensors ja existents?

  1. Precisió de parada a màxim 10 mm i millora de l’anivellament.
  2. Tots els ascensors hauran de comptar amb un dispositiu per a evitar l’excés de càrrega.
  3. Als ascensors amb portes accionades automàticament ha d’incorporar-se una cortina fotoelèctrica de protecció (en substitució de l’actual únic punt de llum de control) per evitar agafades amb la porta.
  4. Tots els ascensors hauran de comptar amb un sistema de comunicació bidireccional (mòdul telefònic per a ascensors) per a demanar auxili a l’interior de la cabina.
  5. Protecció contra els moviments involuntaris/incontrolats de la cabina.
  6. Substitució de guies. Excepte els ascensors catalogats com a Patrimoni històric artístic, no poden tenir guies de cabina o contrapès que incorporin dispositius paracaigudes de tipus cilíndrica, de rail o de fusta.

 

Quins terminis marca la norma per a adequar els ascensors a la nova normativa?

Els terminis per a incorporar tals mesures són d’1 any a partir de la primera inspecció periòdica en la qual es detecti la seva absència, encara que en alguns casos aquest termini es rebaixa a 6 mesos quan hi ha un accident. Per a procedir a la substitució de guies de cabina o contrapès, el termini serà de 3 o més anys després de la primera inspecció periòdica, depenent de la data d’instal·lació de l’ascensor i del tipus de guies existents.

 

Quins terminis fixa la nova normativa per a les revisions de l’ascensor?

Les revisions de manteniment es realitzaran aplicant la norma de manteniment d’ascensors UNEIX 58720, i la seva periodicitat varia entre 1 i 4 mesos, en funció de la tipologia i velocitat de l’ascensor.

El compliment de la nova normativa d’ascensors afectarà en una escala major a aquells ascensors amb major antiguitat (més de 15 anys) i pot suposar un cost significatiu per als propietaris de la instal·lació. Per això aconsellem demanar, amb la màxima antelació possible, els corresponents pressupostos per a valorar aquestes adaptacions a la nova normativa, a fi de poder afrontar els costos econòmics que suposen dins del termini legal assenyalat per a l’execució d’aquestes intervencions.