NOVES MESURES DEL RDL. 5/2023

07.07.2023

El dia 29 de juny del 2023 s’ha publicat al BOE el Reial Decret-Llei 5/2023 de 28 de juny pel qual s’adopten i prorroguen mesures de resposta a les conseqüències econòmiques i socials de la Guerra d’Ucraïna. De les nombroses mesures que conté aquesta normativa, en el que afecta els contractes d’arrendament d’habitatge cal destacar:

  • Desapareix la pròrroga extraordinària de 6 mesos per als contractes d’arrendament d’habitatge que finalitzin a partir del dia 1 de juliol de 2023. Aquesta mesura permetia a l’arrendatari mantenir el contracte en les mateixes condicions fins a un màxim de 6 mesos, quan se li ha comunicat la finalització del contracte d’arrendament.
  • Es mantenen fins al 31 de desembre de 2023 les següents mesures:

– La suspensió dels procediments de desnonament i llançaments d’aquells arrendataris, i també ocupants sense títol legítim, que acreditin ser vulnerables i no tenir alternativa habitacional, suspesos en virtut d’un Incident de suspensió extraordinària regulat al Real Decret Llei 11/2020.

– La limitació de l’ actualització anual de la renda dels contractes d’ arrendament d’ habitatge subjectes a la LAU 1994, que impedeix pujades superiors al 2%.

– La compensació econòmica prevista per als arrendadors o propietaris, en el curs d’ un procediment de desnonament a persones vulnerables, quan s’ acrediti perjudici econòmic si en els tres mesos següents a l’ emissió de l’ informe pels serveis socials, aquests no haguessin adoptat les mesures habitacionals adequades. La sol·licitud de compensació es podrà presentar fins al 31 de gener de 2024.