NOVETATS DEL LLIBRE SISÈ DEL CODI CIVIL DE CATALUNYA (7) LA COMPRAVENDA A CARTA DE GRÀCIA

02.10.2018

El llibre sisè del Codi civil de Catalunya conserva el contracte de compravenda a carta de gràcia, en virtut del qual el venedor es reserva el dret de redimir quan transmet la cosa. En virtut d’aquest dret, el venedor pot readquirir la cosa venuda dins el termini fixat.

S’ha de dir que aquest contracte ha tingut una gran importància, ja que ha acomplert finalitats de garantia. Ara bé, sent això cert, també ho és que darrera d’aquest contracte s’ha amagat en ocasions un préstec usurer. Sempre s’ha admès la primera finalitat i els autors catalans l’han considerat lícit sempre que existís preu cert; per això, solament es podia declarar usurari, i, per tant, nul, quan existís un pacte negatiu (no es pot exercitar el dret de redimir fins a una determinada data), o bé, quan existís un preu excessivament mòdic.

Ara bé, no sempre s’ha de considerar que aquest contracte busca finalitats indirectes. Per això, la validesa de la compravenda a carta de gràcia és inqüestionable, i en cas que s’al•legui la seva il•licitud, s’hauran d’examinar les finalitats realment buscades.

El llibre sisè, com hem dit, manté la compravenda a carta de gràcia regulant el dret a redimir com a modalitat de dret d’adquisició preferent de caràcter voluntari.

Nova regulació del dret de redimir:

El venedor transmet la propietat del bé al comprador però en el seu patrimoni subsisteix el dret de redimir, conseqüència i efecte de la compravenda.

A) Legitimació.- Està legitimat per a l’exercici del dret a redimir el venedor i els seus hereus, sempre que el dret de redimir no s’extingeixi amb la mort del titular.

B) Durada.- La durada és la pactada, però no pot superar els vint anys si el bé venut és un immoble, o els tres anys si és un bé moble. En el cas d’immobles, el termini del dret de redimir es pot fixar per la vida d’una o de dues persones determinades existents en el moment de subscriure’s el contracte.

C) L’entrega de la cosa.- Molts cops el venedor continua posseint la cosa venuda a carta de gràcia, si bé per un títol diferent del de propietari que fins aquell moment ostentava. Per això és corrent la inclusió d’un pacte possessori, en virtut del qual, el venedor es constitueix normalment en arrendatari o en posseïdor per un altre títol.

D) Preu de redempció.- Per a obtenir la redempció, el rediment ha de pagar al titular de la propietat:

• El preu fixat per a la redempció en el moment de la venda, que pot ésser diferent del preu d’aquesta. Si no es fixa cap preu per a la redempció, s’entén que aquest és el mateix de la venda.

• Les addicions posteriors al preu el valor dels quals es justifiqui.

• Les despeses de reparació de la cosa, però no pas les de simple conservació, i les despeses útils, estimades en l’augment de valor que hagi experimentat la cosa en el moment de la redempció, les quals no podran excedir en cap cas el 25% del preu fixat per a la redempció.

• Les despeses que hagi ocasionat el contracte de venda a carta de gràcia, inclosos els impostos.

E) Obligacions del comprador.- El comprador d’una cosa a carta de gràcia i els seus successors en la propietat estan obligats a suportar l’exercici del dret de redempció, com a conseqüència del qual, perdrà la propietat de la cosa venuda i s’haurà de procedir a les oportunes cancel•lacions en el Registre.

F) Adquisició pel rediment.- Redimida la cosa venuda a carta de gràcia, restarà lliure de càrregues o gravàmens que el comprador li hagués imposat des de la data de la venda, però el preu de la redempció resta afecte, fins on abasti, a l’abonament de tals càrregues o gravàmens.

En el moment de la restitució, el titular de la propietat gravada ha d’indemnitzar el rediment per la disminució de valor que la cosa hagi sofert per causa imputable a ell mateix i als titulars anteriors.