NOVETATS EN EL LLOGUER D'HABITATGES A PARTIR DEL 19 DE DESEMBRE DEL 2018

19.12.2018

S’ha publicat al BOE del dia 18 de desembre de 2018, amb entrada en vigor el dia 19 de desembre del 2018, el “Real Decreto-ley 21/2018, de 14 de diciembre, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler” que, entre altres disposicions, modifica la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’Arrendaments Urbans (LAU).

Els aspectes més rellevants d’aquesta modificació de la LAU són els següents:

• Només afecta als contractes de lloguer d’habitatge.

• És vigent pels contractes signats el dia 19 de desembre de 2018 i en endavant.

• És una contrareforma als canvis de la Llei d’Arrendaments Urbans realitzats l’any 2013.

• Estableix un termini obligatori mínim de duració del contracte en funció de:
a ) Si l’arrendador/a és persona física: 5 anys.
b) Si l’arrendador/a és una persona jurídica (societat, etc.): 7 anys.

• Si les parts no es pronuncien per no renovar-lo, en ambdós casos hi ha una pròrroga de 3 anys, a partir del 5è ó 7è any, segons correspongui

• Es limita la fiança (incloent avals o dipòsits extres) a dues mensualitats de renda.

• Les despeses de formalització del contracte són:
a) Segons pactin les parts, si l’arrendador/a és persona física
b) A càrrec de l’arrendador/a, si aquest/a és persona jurídica (societat, etc.), llevat que els serveis els contracti l’arrendatari/a per iniciativa pròpia.

• S’atorga una major protecció als arrendataris en els processos de desnonament.

• Eximeix als arrendataris de que se’ls repercuteixi l’IBI, si l’arrendador/a és un ens públic

• En el cas d’habitatges desocupats, permet que l’Estat o les Comunitats Autònomes puguin establir recàrrecs en l’IBI, a aplicar pels Ajuntaments en les seves Ordenances Fiscals

• Permet que puguin aplicar-se bonificacions en l’IBI de fins el 95 %, en edificis destinats al lloguer d’habitatges amb renda limitada

• Eximeix del pagament de l’Impost de Transmissions Patrimonials (ITP) els arrendaments d’habitatge d’ús estable i permanent de l’article 2 de la LAU, que fins ara era del 0’5%. El tipus d’aquest impost passa a ser, en conseqüència, a partir del dia 19 de desembre del 2018, aquest inclòs, del 0’0 %. Amb tot, segueix sent obligatòria la declaració i autoliquidació de l’impost, de manera que l’aplicació de l’exempció comporta l’obligació de seguir presentant l’imprès d’autoliquidació corresponent per als contractes d’arrendament (model 600) marcant l’opció d’operació exempta.

• No eximeix de pagament de l’ITP els avals que es puguin realitzar com a conseqüència dels arrendaments.