OBLIGACIONS FISCALS PER A LES COMUNITATS DE PROPIETARIS

03.01.2018

Les comunitats de propietaris estan obligades a presentar la declaració d’operacions amb tercers.

El Reial decret 828/2013, de 25 d’octubre (BOE 26/10/2013), determina que les comunitats de propietaris estan obligades a presentar la declaració d’operacions amb tercers. Parlem del model 347, que el proper mes de febrer s’ha de presentar obligatòriament amb les dades econòmiques corresponents a l’any 2017.

Passem a continuació a facilitar tota la informació necessària perquè la comunitat de propietaris pugui presentar aquest model:

 

Quina declaració s’haurà de presentar?

Les comunitats de propietaris han de presentar el model de declaració 347.

 

Quin és el termini de presentació?

El termini de presentació del model 347 finalitza l’últim dia de febrer de 2018.

 

Quines comunitats han de fer la declaració?

Totes les que, encara que no tinguin cap tipus d’activitat empresarial, realitzin operacions amb terceres persones que, durant l’exercici econòmic de 2017, hagin superat els 3.005,06 € (pagaments a proveïdors, subvencions rebudes, etc.).

 

Què s’ha d’incloure en la declaració?

La comunitat ha d’incloure en la declaració els pagaments fets per a adquisicions de béns i serveis que, realitzades amb un mateix proveïdor, superin els 3.005 € anuals.

També ha d’incloure-hi les subvencions rebudes, sigui quin sigui el seu import.

 

Què no s’ha d’incloure en la declaració?

No s’han d’incloure aquelles adquisicions que representin un consum per a la comunitat de propietaris, com ara:

  • El subministrament elèctric.
  • El subministrament de combustible.
  • El subministrament d’aigua.
  • L’assegurança comunitària.

En el cas de comunitats gestionades per la Cambra, tota la informació necessària per a la presentació del model 347 ja consta en el nostre Departament d’Administració de Comunitats.

 

Presentació del model 184

D’altra banda, recordem que la normativa fiscal considera les comunitats com a entitats en règim d’atribució de rendes i, encara que en termes generals no realitzin activitats econòmiques, sí que tenen la condició d’obligats tributaris quan en realitzen, p. ex. quan lloguen locals propis o un terrat per a anuncis de tercers, antenes de telefonia mòbil, etc.

Pel que fa als ingressos d’aquesta activitat, Hisenda els tracta com a rendiments de capital immobiliari, i no pas com a rendiments d’activitats econòmiques.

Fruit d’això, la comunitat, com a entitat en règim d’atribució de rendes, també ha de presentar cada any, en aquest cas, a banda de l’IVA trimestral i anual, si escau, el model 184 d’atribució de rendes, sempre que l’import superi els 3.000 €.

Aquest model comprèn les rendes relatives a l’IRPF que s’han d’atribuir a cadascun dels propietaris en funció del seu coeficient de propietat, ja que les comunitats no tenen personalitat jurídica i cada propietari s’haurà d’imputar, pel que fa a la seva declaració de l’IRPF, la seva participació en les rendes obtingudes per la comunitat. La declaració es presentarà durant el termini comprès entre l’1 i el 31 de gener de 2018.

Cal tenir present que aquestes operacions tributen per l’IVA. En conseqüència, s’han de presentar les declaracions trimestrals i anuals i s’ha de tenir present que, de l’IVA que han suportat, només tindrà la consideració de deduïble aquell que sigui generat en factures d’actuacions relacionades amb l’obtenció d’ingressos.

L’objectiu d’aquestes obligacions fiscals, a banda de la funció recaptatòria, és que les comunitats facilitin a Hisenda informació fiscal sobre els seus proveïdors i clients i, si fan activitats econòmiques com ara llogar el terrat per a publicitat o antenes, llogar un local de la seva propietat, etc., facilitin informació referent a ingressos que obtenen els propietaris a través de la comunitat amb aquestes activitats.