ON PAGAR ELS IMPOSTOS CATALANS DES DEL 4 DE SETEMBRE DE 2017

09.10.2017

 

Des del 4 de setembre de 2017, els impostos dels quals la Generalitat de Catalunya en té la gestió, s’han de pagar  a les delegacions i oficines territorials de l’Agència Tributària de Catalunya (ATC).

Queden així sense efecte les atribucions que fins ara tenien les Oficines liquidadores que depenien del Registre de la Propietat, tant pels expedients de pagament que es meritin a partir del dia 4 de setembre de 2017, com també dels anteriors.

L’oficina de l’Agència Tributària Catalana a Manresa es troba ubicada al carrer Alfons XII, número 7.

La Resolució VEH/1881/2017, de 27 de juliol (DOGC núm. 7425, de 2 d’agost de 2017), determina l’àmbit territorial de referència de les diferents delegacions i oficines territorials de l’Agència Tributària de Catalunya.

Bona part del personal de l’Oficina liquidadora de Manresa ha estat assumit per l’Oficina Territorial de l’ATC.

Dels dotze treballadors de l’oficina manresana (entre personal administratiu i tècnic), sis provenen de l’Oficina liquidadora de Manresa, ara tancada, i sis més són nous i reforcen el servei. S’hi poden fer els tràmits que realitzaven les conegudes com Oficines liquidadores i altres de delegats per les administracions catalana, comarcal i local.

L’objectiu final d’aquesta oficina i de les altres 31 que hi ha arreu del país és assumir les plenes competències fiscals.

La de Manresa és una oficina de referència per a Solsona i Berga i per aquest motiu ha quedat molt reforçada. Quan els liquidadors es cuidaven d’aquestes gestions hi havia sis persones i ara en són dotze.

Es pretén acostar al ciutadà l’agència tributària, centralitzant-hi serveis que, fins ara, estaven repartits en tres llocs: la gestió dels tributs cedits (l’impost de transmissions patrimonials i l’impost de transmissions i donacions), que feien les oficines liquidadores; la gestió dels tributs propis, que es feia a l’oficina central de l’agència tributària a Barcelona; i la gestió de la recaptació executiva, que portava l’agència estatal tributària.

A la Cambra de la Propietat de Manresa i el Bages es poden seguir fent els tràmits que resulten del Conveni signat amb l’Agència Tributària de Catalunya per fer la presentació telemàtica de declaracions en nom de tercers, sense haver d’anar enlloc més.