PARALITZACIÓ D’OBRES EN ELS EDIFICIS HABITATS

27.04.2020

Les mesures que s’han pres en el sector de la construcció per intentar frenar l’expansió de la COVID-19 paralitzen, amb excepcions, fins a la finalització de l’estat d’alarma, les obres en edificis habitats.

—————————————————————————————————————–

Com la majoria dels sectors professionals, la construcció també s’ha vist afectada per la COVID-19 des que es va decretar l’estat d’alarma, ja fa 6 setmanes.

A partir d’aquell moment, una de les qüestions que més s’ha repetit —especialment entre professionals del sector però també entre aquelles persones que s’han trobat en el transcurs d’una obra o reforma pròpia— és què passa amb les obres iniciades i les reparacions d’avaries en edificis existents habitats, ja siguin actuacions puntuals en una entitat o rehabilitacions i reparacions en edificis plurifamiliars i en comunitats de propietaris.

En un primer moment no es va especificar de manera prou clara quines eren les restriccions que s’havien de prendre en un sector on cada endarreriment pot suposar una pèrdua econòmica important, i va semblar que cada empresa, autònom o treballador havia de prendre les seves pròpies decisions segons la tipologia de l’obra, els terminis d’entrega i/o la consciència moral.

Durant el confinament total, sí que es va produir una aturada general de totes les obres —tant públiques com privades— però amb l’aixecament de les restriccions i la tornada al món laboral “habitual però amb noves mesures” dels sectors no essencials fa dues setmanes, els dubtes exposats durant els primers quinze dies es van tornar a posar de manifest.

Amb la finalitat d’aclarir-los, es va publicar en el BOE, l’Ordre SND/340/2020, emparada en el Decret 463/2020, en la que s’especifiquen les mesures excepcionals en matèria d’obres d’intervenció en edificis existents, amb entrada en vigor el dia 12 d’abril del 2020.

En aquesta Ordre, s’exposa que el risc de contagi s’incrementa amb la concentració de persones en edificis en els que es desenvolupen obres i en els que s’ha de compartir l’espai entre treballadors i residents, de manera que es procedeix a la suspensió de determinades actuacions.

S’estableix,  per tant:

– La suspensió de totes les intervencions en edificis existents en el què s’hi trobin persones NO relacionades amb l’activitat d’execució de l’obra i que, per la seva ubicació permanent o temporal, o necessitats de circulació, i per causa de residència, treball o altres, puguin tenir interferència amb l’obra, amb el moviment de treballadors o amb el trasllat de material. S’inclouen les intervencions en façanes doncs, tot i ser un element exterior, finestres, balcons i terrasses són durant aquests dies, per moltes persones, l’únic punt de contacte amb l’exterior.

– La suspensió de totes les intervencions en locals o espais no independitzables o sectoritzables que impliquin el pas dels treballadors pels espais comuns d’una finca.

Totes les obres que NO s’incloguin en els apartats anteriors i que, per les seves característiques no presentin un risc de contagi amb persones no relacionades amb l’execució de l’obra, poden seguir el seu curs, sempre aplicant les mesures de seguretat pertinents de distanciament, protecció i higiene.

També queden exceptuats de la paralització els treballs puntuals que es realitzin amb la finalitat d’efectuar reparacions urgents d’instal·lacions i avaries, així com les tasques de vigilància.

Respecte de les obres emparades pel tràmit d’urgència de l’Ajuntament, s’estima  que són les necessàries per garantir la seguretat, l’estanquitat i l’eliminació de toxicitat, a fi d’evitar possibles danys a persones o coses.

Per a totes aquestes obres paralitzades temporalment, es recomana que tots els agents que hi intervenen —propietat i/o representant, direcció d’obra, coordinador de seguretat a la fase d’obra i constructor— signin una acta o document de paralització de les obres en virtut de l’esmentada Ordre.

Aquesta Ordre es mantindrà durant la vigència de l’estat d’alarma i les seves pròrrogues, tot i que de ben segur, un cop s’aixequin les restriccions, caldrà establir noves mesures que permetin seguir amb l’activitat habitual sense presentar risc de contagi.

 

Gemma Torras

Arquitecta de la Cambra