PODEN INSTAL·LAR PLAQUES FOTOVOLTAIQUES NOMÉS UNA PART DELS PROPIETARIS DE LA COMUNITAT DE VEÏNS?

15.12.2023

La resposta és afirmativa, l’actual legislació permet la instal·lació de sistemes de generació d’energia finançat per aquells propietaris (no necessàriament tots) que es vulguin beneficiar de l’autoconsum d’energia mitjançant la creació d’una comunitat solar.

Les instal·lacions fotovoltaiques ens les trobem cada dia més presents a la nostra societat i al nostre entorn més proper. Els motius són diversos, des de motius ambientals vinculats a l’emergència climàtica que estem vivint, fins a motius econòmics i d’eficiència energètica, ja que és una de les fonts energètica més econòmiques de què disposem. A més a més, en l’electrificació que s’està fent en els habitatges, vinculada a la mobilitat associada a vehicles elèctrics o híbrids i en la climatització basada en aerotèrmia, disposar d’energia elèctrica propera i econòmica és essencial.

En aquest sentit, la incorporació d’instal·lacions fotovoltaiques, les anomenades “plaques”, en habitatges és una tendència en alça. Tant en habitatges unifamiliars, que l’any passat van batre records d’instal·lacions efectuades, com les instal·lacions en edificis d’habitatges plurifamiliars.

Els avantatges en tots dos casos són múltiples:

  • Reducció de fins a un 60% de la factura d’electricitat pròpia dels serveis de la Comunitat (pàrquing, enllumenat, piscina…).
  • Poder crear una Comunitat Solar entre els veïns i reduir la factura d’electricitat dels que hi participin, com a resultat de disposar d’una energia elèctrica molt econòmica per a climatització o per a la recàrrega de vehicles elèctrics.
  • Com passa a molts països de la UE, incrementar el valor de les propietats pel fet d’incorporar una instal·lació fotovoltaica.

El procés està regulat, la Comunitat de propietaris pot iniciar l’estudi tècnic detallat de les necessitats d’energia elèctrica del propi edifici i dels seus veïns. A partir d’aquí es realitza aquest estudi buscant la solució tècnica i econòmica òptima que es presenta a la Comunitat. És el moment de decidir quins veïns estan interessats i s’adhereixen al projecte, per tal de finalment determinar l’abast tècnic i econòmic de l’equipament, òbviament a càrrec dels propietaris interessats.

Un cop aprovat aquest s’inicia el tràmit de permisos municipals i la gestió de possibles ajuts. Un cop es disposa de les autoritzacions administratives es realitza les instal·lacions fotovoltaiques. La fase final és “donar-les d’alta” davant del distribuïdor, a l’administració de la Generalitat de Catalunya i la comercialitzadora que tingui contractada la pròpia comunitat i cada veí.
La Cambra gestionarà amb l’empresa escollida, l’estudi i la proposta tècnica econòmica de la instal·lació de la Comunitat, optimitzant les contractacions elèctriques implicades, amb instal·lacions de molt alta qualitat, amb màximes garanties i proposant un sistema de gestió energètica de l’edifici per optimitzar la producció d’electricitat fotovoltaica, amb l’objectiu d’obtenir els màxims estalvis econòmics i l’opció de poder finançar la instal·lació amb una part dels estalvis obtinguts.