PRÒRROGA DE MESURES EN MATÈRIA D’HABITATGE FINS AL 28 DE FEBRER DEL 2022

11.11.2021

Mitjançant el Reial Decret Llei 21/2021, de 26 d’octubre, pel qual es prorroguen les mesures de protecció social per fer front a les situacions de vulnerabilitat social i econòmica, queden prorrogades una altra vegada part de les mesures en matèria d’habitatge que van ser adoptades pel Govern de l’Estat a través del Reial Decret Llei 11/2020, de 31 de març. En aquest sentit:

• S’amplia fins al 28 de febrer de 2022 la possibilitat d’instar la suspensió dels procediments de desnonament i llançaments d’habitatge quan l’arrendatari d’un habitatge objecte de desnonament pugui ser considerat vulnerable econòmicament i ho pugui acreditar.

• Es pròrroga la possibilitat d’aplicar una pròrroga extraordinària de màxim 6 mesos al termini dels contractes d’arrendament si el venciment d’aquests fos anterior al 28 de febrer de 2022, tret que s’hagués arribat abans a un acord.

• S’ajorna fins al 28 de febrer de 2022, la possibilitat de sol·licitar una moratòria o condonació parcial de la renda, quan l’arrendador sigui una empresa o entitat pública d’habitatges o un gran tenidor (persones físiques o jurídiques titulars de més de 10 immobles —exclosos garatges i trasters— o 1500 metres quadrats construïts). És a dir, s’amplia la possibilitat de que l’arrendatari pugui d’obtenir, en aquests supòsits, un ajornament temporal i extraordinari en el pagament de la renda, a escollir per l’arrendador, sempre que aquest ajornament o condonació, total o parcial, del deute, no s’hagués aconseguit amb caràcter voluntari.

• S’amplia fins al 31 de març de 2022 el termini durant el qual els arrendadors i titulars d’habitatges afectats per la suspensió dels desnonaments podran presentar la sol·licitud de compensació de rendes no pagades.

La pròrroga d’aquestes mesures va entrar en vigor el dia 28 d’octubre del 2021.