PRORROGADES ALGUNES DE LES MESURES DE PROTECCIÓ DELS ARRENDATARIS D’HABITATGE HABITUAL

15.07.2022

El dia 27 de juny de 2022 va entrar en vigor el Reial Decret Llei 11/2022, de 25 de juny, pel que s’adopten i es prorroguen determinades mesures per respondre a les conseqüències econòmiques i socials de la guerra a Ucraïna, i per fer front a les situacions de vulnerabilitat social i econòmica, i per a la recuperació econòmica i social de la illa de La Palma.

Pel que fa a les relacions arrendatícies, aquest Real Decret Llei afecta en dos àmbits:

  • Per una part, prorroga fins el dia 31 de desembre de 2022 les mesures aprovades pel Govern central en l’anterior Reial Decret Llei 6/2022, de 29 de març, de limitació de l’actualització de les rendes de lloguer als contractes de lloguer d’habitatge habitual i permanent; i
  • D’una altra, prorroga també algunes de les mesures de l’anterior Reial Decret Llei 11/2020, de 31 de març, que establia un escut de protecció social a les llars vulnerables davant dels efectes provocats per la COVID 19.

Amb la mesura de PRORROGAR LA LIMITACIÓ DE LA REVALORITZACIÓ DELS LLOGUERS D’HABITATGE HABITUAL FINS EL 31 DE DESEMBRE DE 2022, de nou el Govern intervé en el mercat del lloguer per ajudar al llogater, però s’oblida d’una altra de les parts, i -altra volta- no té en compte les conseqüències que té per al propietari aquesta manca de revisió del lloguer, prescindint que un percentatge altíssim són petits propietaris i que tots pateixen les dades elevadíssimes de la inflació. No s’ha contemplat cap compensació per aquest col·lectiu per la qual cosa cada cop estem més lluny de l’esperat foment del parc del lloguer.

Aquesta mesura, s’aplica als contractes d’arrendament d’habitatge permanent (no locals ni habitatges de temporada) posteriors al dia 1 de gener de 1995, en els que la seva anualitat de vigència es compleixi, és a dir, que hagin de ser revisats, des del dia 31 de març de 2022 i fins el 31 de desembre de 2022. Per tant, si no hi ha una nova pròrroga, l’1 de gener de 2023 es tornaria a la situació anterior.

Aquesta limitació de l’actualització de les rendes de lloguer als contractes de lloguer d’habitatge habitual i permanent, marca un topall que es situa en la variació anual del darrer Índex de Garantia de Competitivitat publicat abans de l’actualització que, en cas de ser més gran, no podrà superar el 2 %.

En el cas de grans tenidors (persona física o jurídica titular de més de 10 immobles urbans d’ús residencial o superfície construïda de més de 1.500 m2 d’ús residencial, excloent garatges i trasters), el límit de la darrera variació anual publicada de l’IGC s’aplica de forma imperativa, hi hagi acord o no entre el propietari i l’inquilí. Mai es podrà superar aquest topall.

Pel que fa als petits propietaris, la norma permet que el propietari i l’arrendatari pactin quin serà l’increment que cal aplicar, però -si no hi ha pacte- l’increment igualment no podrà superar el topall del 2% abans esmentat

D’altra banda, amb la PRÒRROGA PER A LA SUSPENSIÓ DELS DESNONAMENTS I DE LA SOL·LICITUD DE COMPENSACIÓ ECONÒMICA PER ALS PROPIETARIS AFECTATS, s’amplia, també fins el dia 31 de desembre de 2022, la possibilitat d’instar la suspensió dels procediments de desnonament i llançaments per llars vulnerables econòmicament, que els impossibiliti trobar una alternativa habitacional, i ho puguin acreditar.

Així mateix, s’amplia fins el 31 de gener de 2023 el termini durant el qual els arrendadors i titulars d’habitatges afectats per la suspensió dels desnonaments podran presentar la sol·licitud de compensació de rendes no pagades.

Contacti amb la Cambra per a qualsevol dubte afegit relatiu a aquesta nova situació legal o qualsevol gestió relacionada amb el seu patrimoni immobiliari.