PUBLICACIÓ DE LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL QUE TOMBA LA LIMITACIÓ DE PREUS DE LLOGUER

19.04.2022

El dia 8 d’abril del 2022 es va publicar al BOE la sentència dictada pel ple del tribunal constitucional, de 10 de març del 2022, que per unanimitat va estimar parcialment el recurs d’inconstitucionalitat interposat pel grup parlamentari popular del congrés dels diputats, i ha declarat inconstitucionals i nuls diversos preceptes de la llei 11/2020, de 18 de setembre, de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d’arrendament  d’habitatge i de modificació de la llei 18/2007, de la llei 24/2015 i de la llei 4/2016, relatives a la protecció del dret a l’habitatge.

Concretament, la sentència declara que són inconstitucionals i nuls els articles 1, del 6 al 13, 15 i 16.2, i les disposicions addicionals primera, segona i tercera, la disposició transitòria primera, la disposició final quarta, lletra b), la disposició addicional quarta i la disposició final tercera.

Aquesta declaració implica, principalment, que ja no es troba limitada la llibertat de pacte de preu de lloguer entre les parts, el qual podrà ser lliurement determinat per les parts contractuals.

Tot i això, el tribunal limita els efectes de la declaració d’inconstitucionalitat als contractes celebrats des d’aquesta resolució, mantenint, doncs, l’aplicació de la llei de contenció de rendes als contractes d’arrendament d’habitatge celebrats amb anterioritat al moment de la resolució adoptada, que es mantindran en els seus termes, sobre la base del principi de seguretat jurídica i al legítim fi de procurar l’estabilitat en les relacions contractuals preexistents.

Recordar que continua vigent l’obligació d’informar de l’índex de referència en publicitat, ofertes i als contracte d’arrendament

D’altra banda, el ple del tribunal constitucional de 5 d’abril del 2022 va declarar, també inconstitucionals i nuls, l’article 14, un incís de l’article 16.1, l’article 17 i l’article 18 també de la llei 11/202 de contenció de rendes, en relació al recurs interposat pel president del govern estatal, que feia referència al règim sancionador, el reallotjament i l’obligació d’oferir un lloguer social en cas d’exclusió residencial prèviament a iniciar un procediment de desnonament.

Posem a la seva disposició els nostres serveis jurídics per aclarir qualsevol dubte que els pugui oferir aquests canvis.