RENDA 2021: COM HA DE TRIBUTAR L’ARRENDADOR?

23.05.2022

Tots els ciutadans espanyols que compleixin amb els requisits marcats per Hisenda, és a dir, que hagin ingressat més de 22.000 euros bruts amb un sol pagador o 14.000 euros quan hi hagi dos o més pagadors, han de rendir comptes davant l’Agència Tributària fins el pròxim 30 de juny.

En el cas de ser propietari d’un o més béns immobles destinats a lloguer, un dels conceptes que s’han de declarar són els guanys econòmics derivats del lloguer d’aquests béns. Aquesta declaració s’ha de dur a terme a l’apartat de “Rendiments del capital immobiliari“.

 

CÀLCUL DELS RENDIMENTS PROCEDENTS DE L’ARRENDAMENT.

Es declararà tot el que hagi satisfet l’arrendatari (sense incloure l’IVA), la renda, les despeses, els serveis, la comunitat, l’IBI; tot el que es repercuteixi a l’inquilí.

A les quantitats percebudes cal descomptar-hi les despeses que es poden deduir per l’arrendament, donant com a resultat el rendiment net.

Es declararà cada immoble de forma individual. Cal tenir en compte que les despeses no poden superar els ingressos obtinguts, ja que el resultat seria negatiu. Si en algun cas això succeís i les despeses deduïbles superessin els ingressos aconseguits, el rendiment net seria igual a 0.

 

DESPESES DEDUÏBLES

Les despeses que poden deduir són:

 • Despeses de comunitat ordinàries i derrames.
 • Despeses d’administració, vigilància, porteria i cura de jardins, enllumenat, etc.
 • Impostos i taxes. A títol d’exemple, l’IBI, les taxes de recollida d’escombraries, gual, etc.
 • interessos d’hipoteca (mai el principal de la quota), fins al límit dels ingressos generats.
 • Despeses de reparació i conservació  (reparació d’instal·lacions elèctriques, pintura, etc.) i despeses de substitució d’elements preexistents (instal·lacions de calefacció, ascensor, portes de seguretat, etc.), fins al límit dels ingressos generats.
 • Assegurances de l’immoble (llar, impagament de lloguer, RC, etc.)
 • Amortització de l’immoble: comptabilitzant el 3% del valor més gran entre el valor d’adquisició i el valor de construcció. En cas de lloguer de mobles juntament amb l’immoble, prendrem el 10% del valor dels mobles.
 • Despeses ocasionades per la formalització del contracte d’arrendament, sotsarrendament, cessió o constitució de drets, així com les despeses de defensa de caràcter jurídic relatives als béns, drets o rendiments.
 • Els arrendadors diferents dels grans tenidors que haguessin subscrit un contracte de lloguer per a ús diferent del d’habitatge, poden computar com a despesa deduïble la quantia de la rebaixa en la renda arrendatícia que voluntàriament haguessin acordat a partir del 14 de març de 2020, corresponents a les mensualitats reportades en els mesos de gener, febrer i març de 2021, quan es tracti de lloguers de locals realitzats a determinats empresaris (comerç, restaurant, hostaleria, agències de viatges, perruqueria, serveis fotogràfics, serveis de fotocòpies)

COM DECLARAR SI HI HA IMPAGAMENTS DE LLOGUER?

Si es dóna el cas en què l’inquilí no fes els pertinents pagaments de lloguer, el propietari té l’obligació de declarar els ingressos, encara que aquest no els hagi rebut. No obstant això, la llei permet deduir l’import no ingressat mitjançant el concepte “saldo de dubtós cobrament“.

Aquesta deducció es pot dur a terme en el cas que es compleixin algun d’aquests casos:

 • Que hagin transcorregut més de tres (3) mesos entre la primera reclamació i al 31 de desembre de 2021.
 • Que l’inquilí es trobi en situació de concurs.

Quan un saldo dubtós fos cobrat després de la seva deducció, es computarà com a ingrés en l’exercici en què es produeixi aquest cobrament.

 

ARRENDAMENT DESTINAT A HABITATGE HABITUAL: REDUCCIÓ DEL 60%

Un dels grans avantatges del lloguer d’habitatge habitual, és que compta amb una bonificació del 60% del rendiment econòmic net de pis, és a dir, que només has de pagar IRPF sobre el 40% del rendiment net del teu lloguer.

Aquesta reducció no serà aplicable a l’arrendament d’immobles per temporades, garatges, oficines, locals, etc.

Aquesta reducció del 60% només tindrà lloc en els supòsits de rendiment net positiu (abans també s’aplicava en cas de rendiment net negatiu).

Finalment, es manté que la reducció només sigui aplicable a rendiments declarats pel contribuent, fórmula que pretén incentivar la declaració d’aquests rendiments.