ULTIMES NOTÍCIES SOBRE EL "REAL DECRETO-LEY 21/2018, DE 14 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS URGENTES EN MATERIA DE VIVIENDA Y ALQUILER"

23.01.2019

El Congrés dels Diputats, a Madrid, no ha convalidat (22 de gener del 2019) el “Real Decreto-ley” que reformava la llei d’arrendaments urbans, així com altres normes que afecten els lloguers, com per exemple l’Impost de Transmissions Patrimonials (ITP), l’Impost sobre els Béns Immobles (IBI) i la Llei d’Enjudiciament civil.

La no convalidació suposa la derogació de l’efímera normativa que pretenia millorar les condicions dels arrendaments per als arrendataris d’habitatges, condicions que va empitjorar la reforma del 2013 de la Llei d’arrendament urbans (LAU).

La no convalidació implica la derogació del “Real Decreto-ley” per part del Congrés, però els contractes signats des del dia 19 de desembre del 2018 fins a la seva derogació, s’hauran celebrat i signat amb la legislació vigent durant aquest període, és a dir, el “Real Decreto-ley 21/2018, de 14 de diciembre, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler” i en conseqüència, amb una durada mínima del contracte de cinc anys, més tres de pròrroga tàcita; set anys inicials si l’arrendador és una persona jurídica i pròrroga també de tres anys; la limitació de l’aval addicional al mes de fiança a dues mensualitats; el pagament de les despeses immobiliàries per part de l’arrendador si és una persona jurídica; l’exempció del pagament de l’ITP, etc.).

Mentre que per als contractes signats a partir de la derogació, seguiran vigents les normes anteriors, com si el “Real Decreto-ley” no hagués existit mai.

Per tant, pels contractes que se signin a partir de la derogació, la normativa vigent serà la LAU del 1994 amb la reforma corresponent a l’any 2013 (durada mínima del contracte de tres anys, més un de pròrroga tàcita, tant si l’arrendador és persona física com si és persona jurídica; l’arrendador pot sol•licitar els avals addicionals al mes de fiança que estimi oportuns sense cap mena de limitació i també pot exigir que sigui el llogater qui pagui les despeses corresponents per la contractació del lloguer de l’habitatge).

També queda sense efecte la modificació de la Llei d’Enjudiciament civil relativa als desnonaments i s’haurà de seguir pagant l’Impost de Transmissions Patrimonials al tipus del 0’5% (ja que l’exempció ha quedat sense efecte).