LA INSPECCIÓ TÈCNICA DE L'EDIFICI (ITE)

14.06.2021

Ens els darrers anys tothom ha sentit parlar de la Inspecció Tècnica dels Edificis, coneguda com a ITE. Com vàrem fer amb les fiances en el butlletí electrònic d’abril, ens ha semblat convenient en aquest, donar resposta als dubtes al voltant d’aquesta inspecció i intentar explicar, de manera resumida, quins són els seus trets principals.

La ITE consisteix en una inspecció visual de la totalitat de l’edifici en la que es valora quin és l’estat estructural i constructiu de la finca, i que ha de ser realitzada per un tècnic competent (arquitecte, aparellador, arquitecte tècnic, enginyer de l’edificació o graduat en ciències i tecnologies de l’edificació), col·legiat i que disposi d’assegurança de responsabilitat civil.

Amb aquestes inspeccions, regulades per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, es pretén fomentar la conservació, el manteniment, la rehabilitació i l’adequació funcional dels edificis d’habitatges i detectar a temps aquelles patologies o deficiències que poden posar en risc la seguretat de les persones. Amb aquesta intenció, s’obliga als propietaris (individuals i comunitats de propietaris) d’edificis plurifamiliars i unifamiliars a realitzar, abans que aquest assoleixi els 45 anys d’antiguitat, la ITE, amb la possibilitat d’imposar-se multes i/o sancions en cas de no realitzar-la.

En el cas doncs que sigueu propietaris d’un edifici o part d’un edifici que ha de tramitar la ITE, el primer que heu de fer, per tant, és contactar amb un tècnic competent perquè (un cop hàgueu acceptat el pressupost d’honoraris) realitzi la inspecció visual.

A partir d’aquesta inspecció visual, el tècnic efectuarà, i presentarà a l’administració un Informe (IITE) a partir d’un model generalitzat elaborat per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya en el que hi constaran, a grans tres, els següents aspectes:

 • Dades generals de la finca.
 • Plànols més o menys detallats de la finca, amb indicació dels elements estructurals principals i/o observats.
 • Descripció de l’envolupant de l’edifici (façanes, parets mitgeres, cobertes…).
 • Descripció dels sistemes estructurals (fonamentació, sistema portant, estructura secundària, estructura de coberta…).
 • Descripció de les instal·lacions de les quals disposa l’edifici.
 • Descripció i qualificació de les patologies observades en la inspecció.

Aquest darrer punt, que és el què més preocupa als propietaris de les finques, consisteix a descriure i valorar les diferents deficiències observades durant la inspecció visual realitzada i qualificar-les com a lleus, importants, greus i molt greus, segons el seu grau d’importància o els riscos que poden suposar tant per als usuaris de la finca com per a la seguretat dels vianants a la via pública:

 • Lleus: són necessaris petits treballs de manteniment preventiu i/o corrector per evitar l’agreujament.
 • Importants: tot i no representar un risc imminent ni per a l’estabilitat ni la seguretat de les persones, afecten la salubritat i funcionalitat i fan necessària una intervenció correctora.
 • Greus: representen un risc imminent per l’estabilitat o la seguretat de determinants elements de l’edifici o greus problemes de salubritat. Requereixen l’adopció de mesures cautelars i execució d’obres.
 • Molt greus: Representen un risc imminent i generalitzat per a l’estabilitat de l’edifici i la seguretat de les persones i béns. Requereix una intervenció immediata consistent en el desallotjament de l’edifici i execució d’obres importants o declaració de ruïna.

Aquest informe, un cop realitzat i signat pel tècnic i per la propietat és presentat a l’Administració i és aquesta qui, en un termini màxim de 3 mesos, ha d’expedir el Certificat d’Aptitud de l’Edifici.

Aquest certificat, pot qualificar l’edifici de:

 • APTE: en cas de no detectar-se deficiències o si aquestes són lleus.
 • APTE PROVISIONAL: En cas d’observar-se deficiències importants.
 • APTE CAUTELARMENT: En cas d’observar-se deficiències greus o molt greus amb les mesures cautelars executades.
 • RESOLUCIÓ DENEGATÒRIA D’APTITUD: En cas d’observar-se deficiències greus o molt greus sense les mesures cautelars executades.

Cal deixar molt clar que la Inspecció Tècnica de l’Edifici és una eina necessària per detectar a temps problemes estructurals o deficiències constructives que poden presentar els edificis, sempre des de l’òptica de la seguretat i vetllant per mantenir un parc d’habitatges que, en general, es troba cada vegada més envellit.

 

Departament Tècnic